Лінгвокультурний зміст українських паремій із концептом «родина»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На сьогодні образна семантика назв спорідненості в українських прислів’ях, що посідають важливе місце в повсякденно-побутовому спілкуванні, залишається недостатньо вивченою. Мало розкриті питання групування паремій, із компонентом «родина». Практично поза увагою дослідників лишаються процеси ситуативного розширення асоціативно-образного ореолу назв спорідненості у складі прислів’їв та приказок. Сегодня образная семантика названий родственности в украинских пословицах, занимающих важное место в повседневно-бытовом общении, остается недостаточно изученной. Мало раскрыты вопросы группировки паремий, с компонентом «родина». Практически вне поля зрения исследователей остаются процессы ситуативного расширения ассоциативно-образного ореола названий родственности в составе пословиц и поговорок. Today, the figurative semantics of the names of kinship in Ukrainian proverbs, which occupy an important place in everyday communication, remains insufficiently studied. The issues of grouping paremias with the concept of "motherland" are little disclosed. The processes of situational expansion of the associative-like halo of names of kinship in the composition of proverbs and sayings are practically out of the researchers' attention.
Опис
Ключові слова
українські паремії, концепт «родина», феномени мови, українські прислів’я, українські приказки, украинские паремии, феномены языка, украинские пословицы, украинские поговорки, ukrainian paremias, concept of "motherland", phenomena of language, Ukrainian proverbs, Ukrainiansayings, студентські роботи, студенческие работы, student work
Цитування
Бондаренко Д. В. Лінгвокультурний зміст українських паремій із концептом «родина» / Д. В. Бондаренко // Філологія ХХІ століття : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 8–11.