ДІЄГЕТИЧНІСТЬ / НЕДІЄГЕТИЧНІСТЬ НАРАТОРА WE В ТЕКСТАХ ЖАХІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено типологію наратора we в текстах жахів. Сутність наратора we може бути розкрита повніше шляхом аналізу його мовлення, а саме – імітації діалогічного мовлення. Загальновідомо, що займенники – це традиційні засоби стилістичного забарвлення й увиразнення авторського задуму, тому використання особового займенника особи множини для омовлення наратора – це звичайний прийом, який застосовується з метою створення присутності і наратора, і читача у текстовій ситуації, тобто їхньої спільної причетності до зображуваних подій. Припущена думка, що визначення дієгетичності / недієгетичності наратора we в текстах жахів і споріднених із ними – це вибір, який не можна зробити остаточно, оскільки сутність смислів, що їх транслює такий текст, і полягає в невизначеності, загадковості, непередбачуваності. The publication examines the typology of the we narrator in horror texts. The essence of the narrator we can be revealed more fully by analyzing his speech, namely, the imitation of dialogical speech. It is well known that pronouns are traditional means of stylistic coloring and expression of the author's intention, therefore the use of the personal pronoun of the plural person to refer to the narrator is a common technique used to create the presence of both the narrator and the reader in the textual situation, that is, their joint involvement in the depicted events It is assumed that the definition of diegeticity / non-diegeticity of the narrator we in horror texts and those related to them is a choice that cannot be made definitively, since the essence of the meanings conveyed by such a text is uncertainty, mystery, unpredictability.
Опис
Ключові слова
наратор we, займенники, лінгвістика тексту, художній дискурс, narrator we, pronouns, text linguistics, artistic discourse
Цитування
Сазонова Я. Дієгетичність / недієгетичність наратора we в текстах жахів / Я. Сазонова // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 52–55.