ВІЗУАЛЬНИЙ СУПРОВІД КЛАСИЧНОГО ВИКЛАДАННЯ АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано візуальний супровід викладання анатомо-фізіологічних дисциплін. Розробка методик навчання анатомо-фізіологічним дисциплінам спрямовується на те, щоб відібрати достатній та необхідний для розуміння обсяг навчального матеріалу, обрати максимально ефективний формат проведення занять і, найголовніше, підібрати натуральну наочність чи альтернативні їй засоби навчання. Для глибокого вивчення предметів та розуміння сутності будови тіла людини призначений Анатомічний музей, обладнаний різноманітними експонатами. Анатомічний музей кафедри анатомії і фізіології людини імені професора Я. Р. Синельникова ХНПУ ім. Г. С. Сковороди має в своєму розпорядженні анатомічні препарати, спеціально виготовлені для навчальних цілей, а також отримані внаслідок науково-дослідної роботи співробітників кафедри. Зазначено, що музей може стати однією з важливих складових вищої освіти, оскільки саме він є школою візуального і просторового сприйняття, де, освоюючи будову об’єкта, студент осягає його значення. The publication analyzes visual support for teaching anatomical and physiological disciplines. The development of methods of teaching anatomical and physiological disciplines is aimed at selecting a sufficient and necessary volume of educational material for understanding, choosing the most effective format for conducting classes and, most importantly, choosing natural visualization or alternative means of learning. For in-depth study of objects and understanding of the essence of the structure of the human body, the Anatomical Museum, equipped with various exhibits The Anatomical Museum of the Department of Human Anatomy and Physiology named after Professor Y. R. Synelnikov H. S. Skovorody KhNPU has at his disposal anatomical preparations specially made for educational purposes, as well as obtained as a result of research work of the department's employees. It is noted that the museum can become one of the important components of higher education, since it is a school of visual and spatial perception, where, mastering the structure of the object, the student understands its meaning.
Опис
Ключові слова
освітній процес, наочні засоби навчання, Анатомічний музей, викладання анатомо-фізіологічних дисциплін, educational process, visual teaching aids, Anatomical Museum, teaching of anatomical and physiological disciplines
Цитування
Комісова Т. Є. Візуальний супровід класичного викладання анатомо-фізіологічних дисциплін / Т. Є. Комісова, Л. П. Коваленко // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 107–112.