Загальні біохімічні показники печінки зелених жаб із різних біотопів Харьківської області

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором було досліджено загальні біохімічні показники печінки зелених жаб та показники складу й властивостей води із різних біотопів Харківщини із різним техногенним забрудненням. Проведено комплексні дослідження біохімічних показників печінки зелених жаб із біотопів Харківської області з різним антропогенним навантаженням. Результати досліджень можуть бути використані для оцінювання забрудненості водних біотопів Харківської області та відстежити зміни у них. Це допоможе у подальшій розробці методів з усунення негативного впливу на довкілля. The author studied the general biochemical parameters of the liver of green frogs and indicators of the composition and properties of water from different biotopes of Kharkov region with different anthropogenic pollution. Complex studies of biochemical parameters of the liver of green frogs from biotopes of Kharkov region with different anthropogenic load were carried out. The results can be used to assess the pollution of aquatic biotopes of the Kharkiv region and track changes in them. This will help in further development of methods to eliminate the negative impact on the environment.
Опис
Ключові слова
біохімічні показники, земноводні, біотопи Харківської області, довкілля, біоіндикація, еколого-географічна характеристика, biochemical indicators, amphibia, biotopes of Kharkiv region, environment, bioindication, ecological and geographical characteristics
Цитування
Мирошниченко Т. С. Загальні біохімічні показники печінки зелених жаб із різних біотопів Харьківської області : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 091 Біологія / Т. С. Мирошниченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. зоології. – Харків, 2022. – 55 с. : іл.
Колекції