Ознаки прекаріату як суб’єкту трудоправового захисту

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що для трудового права як найбільш соціальної та гуманістичної галузі права прекаріат є поневоленою й експлуатованою верствою населення, що прекаріат потребує трудоправового захисту. В статье рассмотрено, что для трудового права как наиболее социальной и гуманистической отрасли права прекариат является порабощенным и эксплуатируемым слоем населения, что прекариат нуждается в трудоправовой защите. The article considers that for labor law as the most social and humanistic branch of law, the precariat is a enslaved and exploited segment of the population, that the precariat needs labor protection.
Опис
Ключові слова
трудове право України, трудоправовий захист, трудові відносини, прекаріат, аспірантські роботи, трудовое право Украины, трудоправовая защита, трудовые отношения, прекариат, аспирантские работы, labor law of Ukraine, labor protection, labor relations, precariat, graduate work
Цитування
Ландін В. В. Ознаки прекаріату як суб’єкту трудоправового захисту / В. В. Ландін // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С.181–182.