МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДІЙСНИХ ЧИСЕЛ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто визначення методичних особливостей організації самостійної роботи учнів у процесі вивчення дійсних чисел. Проведений аналіз праць вчених (Жерновникова, 2016; Штонда, 2013) надає підстави стверджувати, що проблема методики організації самостійної роботи є актуальною для вчителів усіх загальноосвітніх предметів, зокрема і математики. Зазначено, що основною метою самостійної роботи учнів у вивченні математики є розвиток математичного мислення, а завдання визначаються логікою процесу навчання. Види та форми самостійної роботи учнів залежать від принципів побудови освітнього процесу. The publication considers the definition of methodical features of the organization of students' independent work in the process of studying real numbers. The conducted analysis of the works of scientists (Zhernovnikova, 2016; Shtonda, 2013) provides grounds for asserting that the problem of methods of organizing independent work is relevant for teachers of all general education subjects, including mathematics. It is noted that the main goal of students' independent work in learning mathematics is the development of mathematical thinking, and the tasks are determined by the logic of the learning process. The types and forms of students' independent work depend on the principles construction of the educational process.
Опис
Ключові слова
вивчення математики, дійсні числа, самостійна робота, математичне мислення, магістерські роботи, studying mathematics, real numbers, independent work, mathematical thinking, master's theses
Цитування
Різніченко Л. С. Методичні особливості організації самостійної роботи учнів у процесі вивчення дійсних чисел / Л. С. Різніченко, Г. Ісмайилова // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 414–418.