Особливості самосвідомості молодих матерів із різним рівнем емоційного вигорання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Гельветика
Анотація
У статті представлені результати емпіричного дослідження, спрямованого на визначення відмінностей у показниках когнітивного, емоційно-ціннісного, регулятивного компонентів самосвідомості між групами молодих матерів з високим і низьким рівнями емоційного вигорання. Визначена більша представленість в образі-Я молодих матерів із високим рівнем емоційного вигорання негативних самохарактеристик порівняно з матерями, що характеризуються низьким рівнем емоційного вигорання. Більш представлені в самоописах матерів із високим рівнем емоційного вигорання характеристики, що стосуються сфер родинних зв’язків, побуту та домашніх справ, страхів і побоювань. Водночас менш представленими виявилися самохарактеристики, що стосуються сфер захоплень, інтересів, смаків, прагнень, бажань, професійної самореалізації, освіти, суспільних справ, зовнішності. Молоді матері з високим рівнем емоційного вигорання рідше визначають себе як людину та особистість, але більше опікуються власним віком. Категорія «материнство», до якої увійшли характеристики, що відображають рольову позицію матері, особливості взаємин із дитиною, складає більшу відсоткову частку в самоописах жінок із високим рівнем емоційного вигорання. Майже третина описів цієї категорії за даною групою матерів має негативне забарвлення. За результатами порівняльного аналізу ставлення до себе молодих матерів із різним рівнем емоційного вигорання виявлено, що матері з високим рівнем емоційного вигорання відрізняються менш вираженою аутосимпатією. Вони менш схильні очікувати позитивного ставлення від інших, менш впевнені в собі, але більш схильні до самозвинувачення. У ході дослідження регулятивного компоненту самосвідомості виявлено, що матері з високим рівнем емоційного вигорання характеризуються нижчім рівнем довільної саморегуляції поведінки, що обумовлено менш розвинутою здатністю до планування, до моделювання значущих умов досягнення цілей, меншою самостійністю, регуляторною автономністю, більшою залежністю в поведінці від думки та оцінки оточуючих. В статье представлены результаты эмпирического исследования, направленного на определение различий в показателях когнитивного, эмоционально-ценностного, регулятивного компонентов самосознания между группами молодых матерей с высоким и низким уровнями эмоционального выгорания. Определена большая представленность в образе-Я молодых матерей с высоким уровнем эмоционального выгорания негативных самохарактеристик по сравнению с матерями, характеризуються низким уровнем эмоционального выгорания. Больше представлены в самоописаниях матерей с высоким уровнем эмоционального выгорания характеристики, касающиеся сфер семейных связей, быта и домашних дел, страхов и опасений. В то же время меньше представленными оказались самохарактеристики, касающиеся сфер увлечений, интересов, вкусов, стремлений, желаний, профессиональной самореализации, образования, общественных дел, внешности. Молодые матери с высоким уровнем эмоционального выгорания реже определяют себя как человека и личность, но больше заботятся собственным возрастом. Категория «материнство», в которую вошли характеристики, отражающие ролевую позицию матери, особенности взаимоотношений с ребенком, составляют большую процентную долю в самоописаниях женщин с высоким уровнем эмоционального выгорания. Почти треть описаний этой категории по этой группе матерей имеет негативную окраску. По результатам сравнительного анализа отношения к себе молодых матерей с разным уровнем эмоционального выгорания обнаружено, что матери с высоким уровнем эмоционального выгорания отличаются менее выраженной аутосимпатией. Они менее склонны ожидать положительного отношения от других, менее уверены в себе, но более склонны к самообвинению. Во время исследования регулятивного компонента самосознания обнаружено, что матери с высоким уровнем эмоционального выгорания характеризуются низким уровнем произвольной саморегуляции поведения, что обусловлено менее развитой способностью к планированию, моделирование значимых условий достижения целей, меньшей самостоятельностью, регуляторной автономностью, большей зависимостью в поведении от мысли и оценки окружающих. The paper presents the results of an empirical research directed to identification of the differences in terms of the cognitive, value-emotional, regulative self-consciousness components between the groups of new mothers with high and low emotional burnout levels. The new mothers with high emotional burnout level have more self-characteristics that are negative in their self-image in comparison with the mothers who are characterized by low emotional burnout level. Self-descriptions of the mothers with high emotional burnout level in a greater degree involve those characteristics, which refer to family relations, living conditions and domestic cares, fears and anxieties. Meanwhile, self-characteristics referring to entertainments, interests, tastes, aspirations, desires, professional self-realization, education, social affairs, appearance are less represented. The new mothers with high emotional burnout level less often define them-selves as a human-being or personality, however they are more anxious about their age. The “motherhood” category involving the characteristics reflecting the role mother’s position, peculiarities of relations with a child, comprises the most percentage in self-descriptions of the women with high emotional burnout level. Near the third part of this category descriptions in the given mothers’ group is negatively colored. The results of self-attitude comparative analysis of the mothers with different emotional burning level have revealed that the mothers with high emotional burnout level differ by less represented auto-sympathy. They are less prone to expecting the positive attitude from other people, less self-confident but they are more prone to self-accusation. In the course of self-consciousness regulative component study it has been defined that the mothers with high emotional burnout level are characterized by lower level of the behavior voluntary self-regulation due to the less developed capacity for planning and modeling of the significant conditions of achieving goals, less self-dependence, regulatory autonomy, more dependence in behavior from opinions and estimates of the surrounding people.
Опис
Ключові слова
емоційне вигорання, батьківське вигорання, самосвідомість, образ-Я, ставлення до себе, саморегуляція поведінки, молоді матері, эмоциональное выгорание, родительское выгорание, самосознание, образ-Я, отношение к себе, саморегуляция поведения, молодые матери, emotional burnout, parental burnout, self-consciousness, self-image, self-attitude, behavior self-regulation, new mothers
Цитування
Меднікова Г. І. Особливості самосвідомості молодих матерів із різним рівнем емоційного вигорання / Г. І. Меднікова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер.: Психологія. – Київ : Гельветика, 2021. – Т. 32 (71), № 1. – С. 27–32.