Естетичний смак як складова творчого самовираження майбутніх фахівців мистецької галузі в закладах вищої освіти КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито феномен творчого самовираження майбутніх фахівців у професійній підготовці в закладах вищої освіти. Заначено, що це мета і процес виявлення професійних здатностей особистості на творчому рівні. Творче самовираження майбутніх фахівців мистецької галузі є провідним у становленні їхнього професіоналізму, набутті популярності й визнання серед прихильників, організації власного кар’єрного зростання. Від сформованого естетичного смаку залежить індивідуальний стиль працівника мистецької сфери, його імідж й неповторне самовираження. На естетичний смак і творче самовираження впливає китайська музика, завдяки якій розкриваються творчі таланти майбутніх відомих співаків, музикантів, танцюристів. У китайській музичній культурі пов’язані спів, танцювальні рухи і музичний супровід. Зазначено, що твори з багатьма елементами китайської та західної музики досягли великого комерційного успіху в Китаї, відкрили особливості китайського звучання популярної музики, її мелодійність і красу. Мета – розкрити естетичний смак як одну з провідних компонент творчого самовираження майбутніх фахівців мистецької галузі в професійній підготовці, виявити роль інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення рівня творчого самовираження особистості в обраному виді мистецтва. Методи дослідження – аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, систематизація інформації з китайського досвіду організації творчого самовираження майбутніх працівників мистецької галузі в закладах вищої освіти. У результаті доведено, що естетичний смак є невід’ємною складовою творчого самовираження майбутніх фахівців мистецької сфери в закладах вищої освіти. Під впливом кращих творів китайської музики формується естетичний смак працівників мистецької сфери. Інформаційно-комунікаційні технології розширюють межі творчого самовираження майбутніх фахівців мистецької галузі в професійній підготовці. The article reveals the phenomenon of creative selfexpression of future specialists in professional training in institutions of higher education. It is assumed that this is the goal and process of identifying the professional abilities of an individual at the creative level. Creative self-expression of future specialists in the art industry is the leading factor in the formation of their professionalism, gaining popularity and recognition among supporters, organizing their own career growth. The individual style of an artist, his image and unique self-expression depends on the formed aesthetic taste. Aesthetic taste and creative self-expression are influenced by Chinese music, thanks to which the creative talents of future famous singers, musicians, and dancers are revealed. In Chinese musical culture, singing, dance movements and musical accompaniment are connected. It is noted that compositions with many elements of Chinese and Western music achieved great commercial success in China, revealed the peculiarities of the Chinese sound of popular music, its melodiousness and beauty. The goal is to reveal aesthetic taste as one of the leading components of creative self-expression of future art specialists in professional training, to reveal the role of information and communication technologies for increasing the level of creative self-expression of the individual in the chosen art form. Research methods – analysis, synthesis, generalization, comparison, systematization of information from the Chinese experience of organizing creative self-expression of future workers in the art industry in institutions of higher education. As a result, it has been proven that aesthetic taste is an integral component of creative self-expression of future specialists in the art industry in institutions of higher education. Under the influence of the best works of Chinese music, the aesthetic taste of workers in the artistic field is formed. Information and communication technologies expand the limits of creative self-expression of future art specialists in professional training.
Опис
Ключові слова
творче самовираження, професійна підготовка, естетичний смак, інформаційно-комунікаційні технології, мистецтво, китайська музика, хореографія, creative self-expression, professional training, aesthetic taste, information and communication technologies, art, Chinese music, choreography
Цитування
Фомін В. В. Естетичний смак як складова творчого самовираження майбутніх фахівців мистецької галузі в закладах вищої освіти КНР / В. В. Фомін, Ло Юаньвень, Тянь Фейфань // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2022. – Вип. 53. – С. 113–128.