Системна організація термінів управління в галузі освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Ужгородський національний університет; Видавничий дім "Гельветика"
Анотація
Статтю присвячено обґрунтуванню системної організації української термінології управління у сфері освіти. Визначено чинники, що спричинюють наявність у царині освіти синонімічних термінів. За поняттєво-семантичними зв’язками, які виражають протиставлення членів опозиції, виокремлено термінологічні антонімічні пари. Проналізовано омонімічні й паронімічні зв’язки. Термінoлoгія є oдним із нaйбільш динамічних складників лексичнoї системи мoви, oскільки внaслідoк чaстoтнoсті вживaння oдні терміни детермінoлoгізуються, тoбтo перехoдять дo рoзряду зaгaльнoвживaнoї лексики, водночас із пoявою нових дoсягнень науки й техніки виникaють нові терміни, що потребують номінації. Актуальність дослідження зумовлена потребою цілісного й усебічного аналізу фахової лексики. Аналіз системних зв’язків термінів освіти ще не був об’єктом спеціального дослідження. Функціонування цих терміноодиниць у науковій та науково-виробничій царині, а також широке застосування їх у загальномовній комунікації детермінує встановлення специфічних закономірностей формування лексичної системи державного управління. Метою поданої розвідки є дослідження системної організації термінів державного управління в царині освіти, зокрема їхніх парадигматичних відношень. Термінологічна система державного управління в царині освіти характеризується цілісністю, у якій терміни-складники утворюють упорядковану кількість одиниць, що співвідносяться або протиставляються за значенням і будовою. Хоча терміносистема є штучною, вона розвивається за законами природної мови, тому має структуру, що охоплює самостійну організацію одиниць: парадигматику й синтагматику Системна організація термінології ґрунтується на природі терміна як особливого мовного знака й на класифікації термінів відповідно до їхньої семантики та структури й до складу наукових галузей загалом. Лінгвістичні засади класифікації, поділ термінів за граматичною структурою й за семантикою, дають змогу визначити підгрупи, розряди термінів у межах термінологічної системи дискурсу освіти. У цьому вбачаємо перспективи подальших досліджень .Статья посвящена обоснованию системной организации украинской терминологии управления в сфере образования. Определены факторы, которые вызывают наличие в области образования синонимичных терминов. По понятийно-семантическими связями, которые выражают противопоставление членов оппозиции, выделены терминологические антонимические пары. Пронализированно омонимические и паронимическая связи. Терминoлoгия является oдним из наиболее динамических составляющих лексичнoи системы языка. Актуальность исследования обусловлена ​​необходимостью целостного и всестороннего анализа профессиональной лексики. Анализ системных связей сроков образования еще не был объектом специального исследования. Функционирование этих терминоедениц в научной и научно-производственной сфере, а также широкое применение в общеязыковой коммуникации детерминирует установление специфических закономерностей формирования лексической системы государственного управления. Целью данного исследования является изучение системной организации терминов государственного управления в области образования, в частности их парадигматических отношениям. Терминологическая система государственного управления в области образования характеризуется целостностью, в которой термины-составляющие образуют упорядоченное количество единиц, соотносимых или противоположных по значению и строению. Хотя терминосистема является искусственной, она развивается по законам естественного языка, поэтому имеет структуру, охватывающую самостоятельную организацию единиц: парадигматику и синтагматику. Системная организация терминологии основывается на природе термина как особого языкового знака и на классификации сроков в соответствии с их семантикой и структурой и состава научной отрасли в целом. Лингвистические основы классификации, разделение сроков по грамматической структуре и по семантике, позволяют определить подгруппы, разряды сроков в пределах терминологической системы дискурса образования. В этом видится перспективы дальнейших исследований. The article deals with the reasoning of systemic organization of Ukrainian terminology in the sphere of educational management. Factors that cause the existence of synonymous terms in education are identified. Terminological antonyms are distinguished by conceptual-semantic relations which express opposition of opposition members. Homonymic and paronymic relations are also analyzed. Terminology is one of the most dynamic constituents of the lexical system because due to frequent usage some terms are determinalised and become common words, meanwhile with the development of science and technology new terms appear and they need nomination. The topicality of the research is predetermined by the necessity for complex analysis of professional vocabulary. The analysis of systemic relations of terms in education has not been the subject for special research. The functioning of these terms in scientific sphere, as well as their widespread use in everyday communication, determine the establishment of specific patterns of formation of the lexical system of management. The aim of this research is to study the systemic organization of terms in the sphere of educational management, their paradigmatic relations in particular. The terminological system of management in the sphere of education is characterized by integrity, terms-constituents form a systematic number of units that correlate or contrast in meaning and structure. Although terminological system is artificial it develops according to the laws of the language, so it has a structure that covers the independent organization of units: paradigmatics and syntagmatics. The systemic organization of terminology is based on the essence of the term as a special lingual sign and on the classification of terms according to their semantics and structure and to the composition of scientific spheres in general. The linguistic principles of classification, the distribution of terms by grammatical structure and semantics, make it possible to define subgroups, categories of terms within the terminological system of educational discourse. This presupposes the prospects for further research.
Опис
Ключові слова
терміни, освітній дискурс, системні зв’язки термінів, синонімія, антонімія, омонімія, паронімія, сроки, образовательный дискурс, системные связи сроков, синонимия, антонимия, омонимия, паронимия, timing, educational discourse, system links of dates, synonymy, antonymy, homonymy, paronymy
Цитування
Борисов В. А. Системна організація термінів управління в галузі освіти / В. А. Борисов // Закарпатські філологічні студії / Ужгород. нац. ун-т ; [редкол. : І. М. Зимомря]. – 2019. – Вип. 12. – С. 15–19.