До питання удосконалення умінь охоплення форм музичного твору у майбутніх викладачів музичного мистецтва

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена проблемі здатності до охоплення форми музичного твору. Проаналізовані можливості удосконалення умінь охоплення форми музичного твору у майбутніх викладачів музичного мистецтва. Статья посвящена проблеме способности к охвату формы музыкального произведения. Проанализированы возможности совершенствования умений охвата формы музыкального произведения у будущих преподавателей музыкального искусства. The article is devoted to the problem of the ability to cover the form of a musical work. Analyzed the possibilities of improving the skills of covering the form of a musical work of e future teachers of musical art
Опис
Ключові слова
мистецька освіта, музичне мистецтво, музичний твір, професійна підготовка, майбутні викладачі мистецтва, студентські роботи, художественное образование, музыкальное искусство, музыкальное произведение, профессиональная подготовка, будущие преподаватели искусства, студенческие работы, art education, musical art, musical composition, professional training, future art teachers, student work
Цитування
Ван Інчжи. До питання удосконалення умінь охоплення форм музичного твору у майбутніх викладачів музичного мистецтва / Інчжи Ван, О. А. Матвєєва / Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 100–101.