РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ «ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ ТА ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ» У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ УЧНІВ БАЗОВОЇ ШКОЛИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі науково обґрунтовано теоретичні основи фінансової грамотності та підприємливості, а саме: визначено зміст понять «фінансова грамотність», «підприємливість», «гармонізація відносин»; розглянуто теоретичну модель формування підприємницьких та фінансових умінь і навичок учнів п’ятих-шостих класів на уроках математики; визначено алгоритм розвитку підприємницької компетентності учнів базової школи на засадах сталого розвитку; наведено експериментальну роботу з формування підприємливості та фінансової грамотності учнів. Установлено, що правильне розуміння змісту фінансової грамотності на шляху гармонізації відносин між усіма їх учасниками, наповнення навчально-методичного матеріалу з математики практичними завданням прикладного характеру є основним підходом щодо наближення учня/учениці до добробуту, а у довгостроковій перспективі покращення добробуту родини, території, на якій він/вона проживання і країни в цілому. The work scientifically substantiates the theoretical foundations of financial literacy and entrepreneurship, namely: the content of the concepts of "financial literacy", "entrepreneurship", "harmonization of relations" is defined; the theoretical model of the formation of entrepreneurial and financial skills of fifth-sixth grade students in mathematics lessons is considered; the algorithm for achieving common welfare through the development of entrepreneurial competence of basic school students on the basis of sustainable development is determined; experimental work on the formation of entrepreneurship and financial literacy is presented. It has been established that the correct understanding of the content of financial literacy on the way to harmonizing relations between all their participants, filling the teaching material on mathematics with practical tasks of an applied nature is the main approach to bringing the pupil to well-being, and in the long run improving the well-being of the family, the territory where he/she lives and the country as a whole.
Опис
Ключові слова
фінансова грамотність, підприємливість, базова школа, фактори добробуту, освітній процес, гармонізація відносин, financial literacy, entrepreneurship, basic school, welfare factors, educational process, harmonization of relations
Цитування
Кравченко О. М. Реалізація змістової лінії "Підприємливість та фінансова грамотність" у процесі навчання математики учнів базової школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Математика) / О. М. Кравченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2022. – 65 с. : іл. + дод.
Колекції