Розвиток креативності майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки

dc.contributor.authorЛучка, Р. П.
dc.date.accessioned2022-04-05T08:46:56Z
dc.date.available2022-04-05T08:46:56Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractГоловною метою вищої освіти стає підготовка компетентного, кваліфікованого випускника, який здатний не тільки застосовувати на практиці знання, вміння і навички, а й приймати оригінальні та нестандартні рішення в ситуаціях, що виникають у професійній діяльності. Повна вища освіта забезпечує не тільки освоєння майбутніми фахівцями знань, умінь і навичок, вона надає реальної можливості професійної творчої самореалізації. У зв’язку з цим розвиток креативності майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки набуває все більшої актуальності. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі розглядаються теоретичні аспекти розвитку креативності майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки: охарактеризовано розвиток креативності майбутніх учителів початкових класів як психолого-педагогічну проблему, зазначено особливості професійної підготовки для розвитку креативності майбутніх учителів початкових класів, визначено педагогічні умови розвитку креативності майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки. У другому розділі наведено методику експериментального дослідження розвитку креативності майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки: реалізовано педагогічні умови розвитку креативності майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки, проаналізовано результати експериментального дослідження. У висновках доведено, що ефективними педагогiчними умовами розвитку креативностi майбутнiх учителiв початкових класiв у процесi професiйної пiдготовки є: збагачення змiсту освiти майбутнiх учителiв початкових класiв власним життєвим досвiдом; включення майбутнiх учителiв початкових класiв у дiяльність, що передбачає вирiшення професiйних завдань; забезпечення проблемного характеру в освiтньому процесi майбутнiх учителiв початкових класiв. Главной целью высшего образования становится подготовка компетентного, квалифицированного выпускника, способного не только применять на практике знания, умения и навыки, но и принимать оригинальные и нестандартные решения в ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности. Полное высшее образование обеспечивает не только освоение будущими специалистами знаний, умений и навыков, оно предоставляет реальную возможность профессиональной творческой самореализации. В связи с этим развитие креативности будущих учителей начальных классов в процессе профессиональной подготовки приобретает все большую актуальность. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложений. В первой главе рассматриваются теоретические аспекты развития креативности будущих учителей начальных классов в процессе профессиональной подготовки: охарактеризовано развитие креативности будущих учителей начальных классов как психолого-педагогическую проблему, указаны особенности профессиональной подготовки для развития креативности будущих учителей начальных классов, определены педагогические условия развития классов в процессе профессиональной подготовки. Во второй главе приведена методика экспериментального исследования развития креативности будущих учителей начальных классов в процессе профессиональной подготовки: реализовано педагогические условия развития креативности будущих учителей начальных классов в процессе профессиональной подготовки, проанализированы результаты экспериментального исследования. В выводах доказано, что эффективными педагогическими условиями развития креативности будущих учителей начальных классов в процессе профессиональной подготовки являются: обогащение содержания образования будущих учителей начальных классов собственным жизненным опытом; включение будущих учителей начальных классов в деятельность, предусматривающую решение профессиональных задач; обеспечение проблемного характера в образовательном процессе будущих учителей начальных классов. The main goal of higher education is to prepare a competent, qualified graduate who is able not only to apply in practice the knowledge, skills and abilities, but also to make original and non-standard decisions in situations that arise in professional activities. Complete higher education provides not only the development of future specialists' knowledge, skills and abilities, it provides a real opportunity for professional creative self-realization. As a result, the development of creativity of future primary school teachers in the process of professional training is becoming increasingly important. The final qualifying work consists of an introduction, two sections, conclusions, a list of used sources and appendices. The first section examines the theoretical aspects of the development of creativity of future primary school teachers in the process of training: describes the development of creativity of future primary school teachers as a psychological and pedagogical problem, features of training for the development of future primary school teachers. classes in the process of professional training. The second section presents the methodology of experimental research of creativity of future primary school teachers in the process of professional training: The pedagogical conditions of creative development of future primary school teachers in the process of professional development are implemented, the results of experimental research are analyzed. In the conclusions it is proved that the effective pedagogical conditions for the development of creativity of future primary school teachers in the process of professional training are: enrichment of the content of education of future primary school teachers with their own life experience; inclusion of future primary school teachers in activities that involve solving professional problems; ensuring the problem nature in the educational process of future primary school teachers.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЛучка Р. П. Розвиток креативності майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки : випускна кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 013 Початкова освіта / Р. П. Лучка ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2021. – 80 с. + дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7115
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмайбутні учителіuk_UA.UTF-8
dc.subjectпочаткові класиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофесійна підготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectкреативністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectбудущие учителяuk_UA.UTF-8
dc.subjectначальные классыuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофессиональная подготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectкреативностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectfuture teachersuk_UA.UTF-8
dc.subjectprimary classesuk_UA.UTF-8
dc.subjectprofessional traininguk_UA.UTF-8
dc.subjectcreativityuk_UA.UTF-8
dc.titleРозвиток креативності майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовкиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeРазвитие креативности будущих учителей начальных классов в процессе профессиональной подготовкиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeDevelopment of creativity of future primary school teachers in the process of professional traininguk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції