Training basketball players technology of of student teams of the humanitarian profile higher education institutions

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Health Technologies
Анотація
Background and purpose: At the current stage, the importance of training basketball players during their studies at higher education institutions is growing. After all, it is precisely at the age of 18-25 years, which coincides with the age of studying at the university, that the highest rate of increase in sports achievements of basketball players is observed. But combining sports training with professional development, which requires studying at a university, has difficulties. It is difficult for the coach to take into account the psychological and psychophysiological characteristics of the students of the basketball team. Such features include the properties of the nervous system, its mobility, lability, strength, endurance, as well as the type of thinking based on the predominance of the right or left hemisphere of the brain, that is, imaginative (artistic) or logical (mental). Purpose: to develop and experimentally justify the methodology of training basketball teams of humanitarian higher educational institutions, taking into account the psychophysiological capabilities of the players. Material and methods: 23 students - players of the national basketball team H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Athletes were divided into 2 groups, control (n=12) and experimental (n=11). In the experimental group, a specially developed technology for training basketball players was used, taking into account the peculiarities of the nervous system and the type of thinking of students of humanitarian universities, that is, high mobility and lability and low endurance of the nervous system with a predominance of the artistic type of thinking. The technology included exercises for the development of speed qualities in combination with informational means of influencing the perception of technical and tactical elements in basketball. Research methods: analysis of modern literature, methods of determining the physical and technical level of athletes, methods of determining the level of attention, methods of determining the ability to concentrate and switch attention, methods of statistical analysis. Results In the study, based on the results of the literature analysis, the psychophysiological features of students of humanitarian universities were determined. These features consist in the predominance of mobility and lability of the nervous system over endurance. On the basis of these data, a method of training basketball teams of humanitarian higher educational institutions was developed. Special informational methods of influence on the perception of basketball players of humanitarian higher educational institutions of the elements of basketball technique and tactics have been developed. These methods correspond to the imaginative, artistic type of thinking of students of humanitarian universities and the peculiarities of their nervous system - high mobility and lability in combination with a low level of endurance development. Conclusions: The method of training basketball players of student teams, based on the psychophysiological characteristics of students of humanitarian universities, is effective for improving the level of special physical fitness of players, as well as the technical and tactical skills of basketball students of humanitarian universities. Обґрунтування і мета: На сучасному етапі зростає значення підготовки баскетболістів в період навчання у закладах вищої освіти. Адже саме у віці 18-25 років, якій співпадає з віком навчання в університеті, спостерігається найвищий темп підвищення спортивних досягнень баскетболістів. Але поєднання спортивних тренувань з професійним вдосконаленням, яке вимагає навчання в університеті, має труднощі. Тренеру важко врахувати психологічні і психофізіологічні особливості студентів баскетбольної команди. До таких особливостей належать властивості нервової системи, її рухливість, лабільність, сила, витривалість, а також – тип мислення за переважанням правої чи лівої півкулі мозку, тобто образний (художній) чи логічний (розумовий). Мета: розробити та експериментально обґрунтувати методику підготовки баскетбольних команд гуманітарних вищих навчальних закладів з урахуванням психофізіологічних можливостей гравців. Матеріал і методи: В дослідженні взяли участь 23 студента – гравця збірної команди з баскетболу Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Атлети були розподілені на 2 групи, контрольну (n=12) та експериментальну (n=11). В експериментальній групі застосовувалась спеціально розроблена технологія підготовки баскетболістів з урахуванням особливостей нервової системи і типу мислення студентів гуманітарних університетів, тобто – високої рухливості і лабільності та низької витривалості нервової системи з переважанням художнього типу мислення. Технологія включала вправи на розвиток швидкісних якостей у поєднанні з інформаційними засобами впливу на сприйняття техніко-тактичних елементів в баскетболі. Методи дослідження: аналіз сучасної літератури, методи визначення фізичного та технічного рівня спортсменів, методи визначення рівня уваги, методи визначення здатності до концентрації та переключення уваги, методи статистичного аналізу. Результати За результатами аналізу літератури визначено психофізіологічні особливості студентів університетів гуманітарного профілю. Ці особливості полягають у переважанні рухливості і лабільності нервової системи над витривалістю. На основі цих даних розроблено методику підготовки баскетбольних команд гуманітарних вищих навчальних закладів. Розроблено спеціальні інформаційні методи впливу на сприйняття баскетболістами гуманітарних вищих навчальних закладів елементи техніки і тактики баскетболі. Ці методи відповідають образному, художньому типу мислення студентів університетів гуманітарного профілю та особливостям їх нервової системи – високої рухливості і лабільності у поєднанні з невисоким рівнем розвитку витривалості. Висновки: Методика підготовки баскетболістів студентських команд, заснована на психофізіологічних особливостях студентів університетів гуманітарного профілю є ефективною для поліпшення рівня спеціальної фізичної підготовленості гравців, а також – техніко-тактичної майстерності студентів-баскетболістів гуманітарних університетів.
Опис
Ключові слова
basketball, team, students, humanitarian profile, information influence, баскетбол, команда, студенти, гуманітарний профіль, інформаційний вплив
Цитування
Kozin V. Technology of training basketball players of student teams of institutions of higher education of the humanitarian profile / V. Kozin, V. Matlaiev // Health Technologies. – 2023. – № 1 (4). – Pp. 31–45. https://doi.org/10.58962/ HT.2023.1.4.31-45