Освітні каузації в суспільстві ризику

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-06-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто стратегію розвитку освіти в умовах сповненого викликів і ризиків сьогодення, яка має бути посиленою політичною волею, консенсусом в освітянському загалі та громадськості, звільненням учителя від бюрократичних пасток і залученням його до розбудовчої діяльності в освітньому полі. В статье рассмотрена стратегия развития образования в условиях полного вызовов и рисков настоящего, которая должна быть усиленной политической волей, консенсусом в образовательном обществе и общественности, освобождением учителя от бюрократических ловушек и привлечением его к развитию в образовательном поле. The article examines the strategy for the development of education in the present full of challenges and risks, which should be strengthened by political will, consensus in the educational society and the public, freeing the teacher from the bureaucratic traps and involving them in the development of the educational field.
Опис
Ключові слова
освіта, суспільство, каузація, ризик, образование, общество, каузация, риск, education, society, causation, risk
Цитування
Садоха О. В. Освітні каузації в суспільстві ризику / О. В. Садоха // Освіта і доля нації. Освіта у викликах сьогодення: світові та українські контексти : матеріали ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків , 25–26 черв. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 46-47.