Освіта та розвиток особистості в університетах Німеччини в умовах постіндустріального суспільства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
У тезах повідомляється про необхідність розробки в університетах Німеччини сучасної концепції виховання особистості в умовах постіндустріального суспільства. Автор наголошує на тому, що гегемонія інформатики призвела до домінування у всіх сферах життя сучасного німецького суспільства технологічної логіки. Ця нова логіка змушує по-іншому ставитись до цінності знань як таких. Автор тез наполягає на необхідності розробки сучасної концепції формування особистості студентів в умовах постіндустріального суспільства. В тезисах сообщается о необходимости разработки в университетах Германии современной концепции воспитание личности в условиях постиндустриального общества. Автор отмечает, что гегемония информатики привела к доминированию во всех сферах жизни современного немецкого общества технологической логики. Эта новая логика заставляет по-другому относиться к ценности знаний как таковых. Автор тезисов настаивает на необходимости разработки современной концепции формирования личности студентов в условиях постиндустриального общества. The article concerns the question of necessity of working out a modern concept of personality formation for educational institutions in Germany under the conditions of postindustrial society. The author insists that computer science hegemony has led to domination of technological logic in all spheres of modern German society. This new logic compels to consider the value of knowledge in another way. The author of the article insists on necessity of elaboration of a modern concept of student’s personality development under the conditions of a postindustrial society.
Опис
Ключові слова
формування особистості, інформаційні технології, принципи виховання, наука, педагогічні концепції, базові компетенції, формирование личности, информационные технологии, принципы воспитания, наука, педагогические концепции, базовые компетенции, formation of the person, information technologies, principles of education, science, pedagogical concepts, basic competencies
Цитування
Черкашин С. В. Освіта та розвиток особистості в університетах Німеччини в умовах постіндустріального суспільства / С. В. Черкашин // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 90–92.