ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ФІТНЕСУ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ СПОРТСМЕНОК ЗІ СПОРТИВНОЇ АЕРОБІКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Оздоровчий фітнес – це комплекс фізичних вправ і активностей, спрямованих на поліпшення загального стану здоров’я та фізичної форми. Ці заняття зазвичай включають у себе різноманітні види аеробіки, силові тренування, розтяжку та інші елементи, які сприяють зміцненню м’язово-скелетної системи, зміцненню серцево-судинної системи та загального самопочуття. Оздоровчий фітнес часто базується на індивідуалізованих програмах, що враховують фізичну підготовку та потреби кожної особи. Основна мета є в досягненні гармонії між фізичним і психічним благополуччям. Напрямки використання оздоровчого фітнесу різноманітні та різнобічні, так само, як і самі види цього фітнесу. Результати. Перед проведенням дослідження учасниці пройшли тестування фізичних якостей. У межах дослідження використовувалися методи тестування наступних рухових якостей: силових, координаційних, гнучкості, витривалості та швидкості. Основу педагогічного тестування становив перелік з 10 контрольних вправ. Результати даного тестування дозволяли належним чином оцінити рівень фізичних вмінь юних спортсменок зі спортивної аеробіки і сприяли створенню 5 урізноманітнених фітнес-програм для включення в навчально-тренувальний процес учасниць експерименту. Педагогічний експеримент проводився з юними спортсменками зі спортивної аеробіки протягом 5 тижнів. Кожного тижня в заключній частині стандартного і привичного для учасниць тренувального заняття було проведено додатковий комплекс з фітнес вправ (програма з гумовою стрічкою (як комплекс вправ для м’язів ніг); в якості комплексу на витривалість, застосували програму з використанням скакалки; кругове виконанням вправ; програма з елементами йоги, як комплекс на гнучкість та рівновагу та програма з використанням гімнастичної лави. За результатами тестування вкінці експерименту, показники покращилися за всіма результатами, при цьому по всім контрольним вправам показники були вище середнього від 3,62 до 4,85 балів. Якщо ж говорити про вірогідність згідно критерія Стьюдента, то вірогідно покращилися результати за шістьма з десяти контрольними вправами (p<0,05). В результаті впровадження цих програм у навчально-тренувальний процес спостерігалися значущі покращення в результатах тестування сили, гнучкості та координації юних спортсменок. Висновки. В роботі розглянуто та обґрунтовано застосування та вплив додаткових програм з фітнес-вправами на розвиток та покращення фізичних якостей юних спортсменок зі спортивної аеробіки. Результати дослідження свідчать, що використання додаткових фітнес-засобів під час стандартного навчально-тренувального процесу зі спортивної аеробіки позитивно впливає на показники розвитку фізичних здібностей спортсменок і може бути включене в підготовчий процес на постійній основі. Health fitness is a complex of physical exercises and activities aimed at improving overall health and fitness. These classes usually include a variety of types of aerobics, strength training, stretching and other elements that help strengthen the musculoskeletal system, strengthen the cardiovascular system and overall well-being. Health fitness is often based on individualized programs that take into account physical fitness and the needs of each person. The main goal is to achieve harmony between physical and mental well-being. The directions of use of health fitness are diverse and versatile, as well as the types of this fitness. Results. Before the study, participants underwent testing of physical qualities. The study used methods of testing the following motor qualities: strength, coordination, flexibility, endurance and speed. The basis of pedagogical testing was a list of 10 control exercises. The results of this testing allowed us to properly assess the level of physical skills of young athletes in sports aerobics and contributed to the creation of 5 diversified fitness programs for inclusion in the training process of the participants in the experiment. Pedagogical experiment was conducted with young athletes in sports aerobics for 5 weeks. Every week, in the final part of the standard and familiar to the participants of the training session, an additional set of fitness exercises was conducted (a program with a rubber band (as a set of exercises for the muscles of the legs); as an endurance complex, they applied a program using a rope; circular exercise performance; program with elements of yoga, as a complex on flexibility and balance and a program using a gymnastic bench. According to the results of testing at the end of the experiment, the indicators improved for all results, while for all control exercises the indicators were above the average from 3.62 to 4.85 points. If we talk about the probability according to the Student's test, then the results for six out of ten control exercises probably improved (p < 0.05). As a result of the implementation of these programs in the training process, significant improvements were observed in the results of testing the strength, flexibility and coordination of young athletes. Conclusions. The paper considers and substantiates the application and impact of additional programs with fitness exercises on the development and improvement of physical qualities of young athletes in sports aerobics. The results of the study indicate that the use of additional fitness tools during the standard training process in sports aerobics has a positive effect on the development of physical abilities of athletes and can be included in the preparatory process on an ongoing basis.
Опис
Ключові слова
фітнес, юні спортсменки, фізичні якості, спортивна аеробіка, fitness, young athletes, physical qualities, sports aerobics
Цитування
Кіраш І. Ю. Використання засобів фітнесу в процесі підготовки юних спортсменок зі спортивної аеробіки : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / І. Ю. Кіраш ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спорт.-пед. дисциплін і фітнесу. – Харків, 2023. – 79 с. : іл., табл. + дод.
Колекції