ВПЛИВ «ПОМАРАНЧЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ» НА ОСВІТУ В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано вплив «Помаранчевої революції» на освіту в Україні, що відбулася у 2004 році, яка не тільки відкрила новий розділ в історії країни, але й суттєво змінила освітню систему. Цей період масових протестів та політичних змін став поштовхом до перегляду норм та цінностей, що вплинуло на покращення освіти в Україні. Революційні події спричинили появу нових підходів до навчання, підвищення активності громадськості в освітньому процесі та зростання зацікавленості українських громадян у поліпшенні якості освіти. Зазначено, що «Помаранчева революція» кардинально вплинула на освіту в Україні, у результаті чого було впроваджено систему зовнішнього незалежного оцінювання, що усунуло корупційні практики під час вступу до вишів. Крім того, приєднання України до Болонської системи створило можливості для українських студентів та викладачів брати участь у міжнародних проектах обміну, отримувати гранти та стипендії, що сприяє розвитку їх наукового потенціалу та використання передових технологій. The publication analyzes the impact of the "Orange Revolution" on education in Ukraine, which took place in 2004, which not only opened a new chapter in the history of the country, but also significantly changed the educational system. This period of mass protests and political changes became an impetus for the revision of norms and values, which influenced the improvement of education in Ukraine. Revolutionary events caused the emergence of new approaches to education, increased public activity in the educational process, and increased interest of Ukrainian citizens in improving the quality of education. It is noted that the "Orange Revolution" radically affected education in Ukraine, as a result of which a system of external independent evaluation was implemented, which eliminated corrupt practices during admission to higher education institutions. In addition, Ukraine's accession to the Bologna system created opportunities for Ukrainian students and teachers to participate in international exchange projects, receive grants and scholarships, which contributes to the development of their scientific potential and the use of advanced technologies.
Опис
Ключові слова
освітній процес, Помаранчева революція, Болонська система, магістерські роботи, educational process, Orange revolution, Bologna system, master's theses
Цитування
Бриленко В. О. Вплив «Помаранчевої революції» на освіту в Україні / В. О. Бриленко // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 32–36.