СТРУКТУРА ТА ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ ПОПУЛЯЦІЇ БОБРА ЄВРОПЕЙСЬКОГО (CASTOR FIBER) В УМОВАХ ЛІСОВИХ БОЛІТ ТА ОЗЕР НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ»

dc.contributor.authorКравченко, С. Є.
dc.date.accessioned2024-03-15T12:17:16Z
dc.date.available2024-03-15T12:17:16Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі досліджено стан популяції бобра європейського Castor fiber L. в умовах лісових боліт та озер НПП «Слобожанський». Проведення обліків та моніторинг показників популяції бобра європейського є важливими заходами, так як ці тварини мають великий вплив на оточуюче середовище. Бобри сприяють відновленню джерел і струмочків, беруть участь у регулюванні річкового стоку та формуванні заплавних ґрунтів. Тварини можуть сильно впливати на навколишнє середовище, будуючи греблі, канали та інші споруди. Бобри грають ключову роль в екосистемних процесах малих річок і водно-болотних угідь, видовий склад і структуру рослинних угруповань. Визначено чисельність, щільність, народжуваність та вікову структуру популяції бобра європейського в умовах лісових боліт та озер НПП «Слобожанський»; досліджено особливості просторового розподілу поселень бобра на території парку; визначено особливості впливу бобра європейського на екосистеми НПП «Слобожанський»; розроблено екскурсію на території парку для школярів середньої та старшої школи. In the qualifying work, the state of the beaver population of the European Castor fiber L. was investigated in the conditions of forest swamps and lakes of the Slobozhansky National Park. Accounting and monitoring of the European beaver population are important measures, as these animals have a great impact on the environment. Beavers contribute to the restoration of springs and streams, participate in the regulation of river flow and the formation of floodplains. Animals can greatly affect the environment by building dams, canals and other structures. Beavers play a key role in the ecosystem processes of small rivers and wetlands, the species composition and structure of plant communities. The number, density, birth rate and age structure of the European beaver population in the conditions of forest swamps and lakes of the Slobozhansky National Park were determined; the peculiarities of the spatial distribution of beaver settlements on the territory of the park were investigated; the peculiarities of the influence of the European beaver on the ecosystems of the "Slobozhanskyi" NPP were determined; an excursion on the territory of the park was developed for middle and high school students.
dc.identifier.citationКравченко С. Є. Структура та окремі показники популяції Бобра європейського (Castor fiber) в умовах лісових боліт та озер Національного природного парку «Слобожанський» : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Біологія і здоров’я людини) / С. Є. Кравченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. зоології. – Харків, 2023. – 45 с. : іл., табл.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14394
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectбобер європейський
dc.subjectводно-болотні угіддя
dc.subjectНаціональний природний парк «Слобожанський»
dc.subjectнавколишнє середовище
dc.subjectCastor fiber L.
dc.subjectwetlands
dc.subjectSlobozhanskyi National Nature Park
dc.subjectenvironment
dc.titleСТРУКТУРА ТА ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ ПОПУЛЯЦІЇ БОБРА ЄВРОПЕЙСЬКОГО (CASTOR FIBER) В УМОВАХ ЛІСОВИХ БОЛІТ ТА ОЗЕР НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ»
dc.title.alternativeSTRUCTURE AND CERTAIN POPULATION INDICATORS EUROPEAN BEAVER (CASTOR FIBER) IN FOREST CONDITIONS SWAMP AND LAKE OF THE NATIONAL NATURE PARK "SLOBOZHANSKY"
dc.typeOther
Файли
Колекції