СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ІМІДЖ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ» ТА ЙОГО СКЛАДОВІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано поняття «імідж закладу освіти». Наведено засоби, які важливо використовувати для його формування. Зроблено висновок, що формування внутрішнього іміджу закладу вищої освіти передбачає залучення співробітників та студентів до участі в цьому процесі, створення комфортних умов для навчання й роботи, визнання та пошана досягнень, здійснення підвищення кваліфікації працівників, відкритість усіх учасників взаємодії до діалогу. До внутрішніх характеристик іміджу закладу відносять також вербальні (словесні) засоби – спеціально підібрана стилістика, орієнтована на здобувачів освіти. The article analyses the concept of "image of an educational institution". The means that are important to use for its formation are presented. It is concluded that the formation of the internal image of a higher education institution involves the involvement of employees and students in this process, the creation of comfortable conditions for study and work, recognition and respect for achievements, professional development of employees, and openness of all participants to dialogue. The internal characteristics of the institution's image also include verbal (verbal) means - a specially selected style aimed at students.
Опис
Ключові слова
імідж, заклади освіти, освітні послуги, image, educational institutions, educational services
Цитування
Лахно Є. І. Сутність поняття «імідж закладу освіти» та його складові / Є. І. Лахно // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 821–823.