До питання оновлення предмета адміністративного права України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що норми адміністративного права сприяють належній реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян у виконавчо-розпорядчій сфері відносин, гарантують їх захист від можливих порушень з боку органів державної влади. Реформування сучасного адміністративного права зумовило істотні зміни і по відношенню до предмета цієї галузі. В статье рассмотрено, что нормы административного права способствуют надлежащей реализации прав, свобод и законных интересов граждан в исполнительно-распорядительной сфере отношений, гарантируют их защиту от возможных нарушений со стороны органов государственной власти. Реформирование современного административного права обусловило существенные изменения и по отношению к предмету этой области. The article considers that the norms of administrative law promote the proper realization of the rights, freedoms and legitimate interests of citizens in the executive-administrative sphere of relations, guarantee their protection from possible violations by public authorities. The reform of modern administrative law has led to significant changes in relation to the subject of this area.
Опис
Ключові слова
адміністративне право України, норми адміністративного права, адміністративна реформа, адміністративні правопорушення, адміністративні послуги, административное право Украины, нормы административного права, административная реформа, административные правонарушения, административные услуги, administrative law of Ukraine, norms of administrative law, administrative reform, administrative offenses, administrative services
Цитування
Задихайло О. А. До питання оновлення предмета адміністративного права України / О. А. Задихайло // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 227–230.