Підготовка музикантів-педагогів у Китаї наприкінці ХХ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-11-15
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто розвиток музично-педагогічної освіти в Китаї на етапі прискореної модернізації в умовах переходу до інформаційного суспільства. 13 червня 1999 р. Центральна Державна Рада опублікувала постанову «Про вдосконалення системи освіти», що знаменувало початок нового етапу розбудови відкритої системи неперервної педагогічної освіти, коли на державному рівні сформульовано нову мету підготовки вчителя: забезпечити особистісно-професійне становлення компетентного педагога-дослідника, здатного до навчання упродовж життя. The publication deals with the development of music and pedagogical education in China at the stage of accelerated modernization in the context of the transition to the information society. On June 13, 1999, the Central State Council published a resolution "On Improvement of the Education System", which marked the beginning of a new stage in the development of of an open system of continuous teacher education, when a new goal of teacher training was formulated at the state level: to ensure the personal and professional formation of a competent teacher-researcher capable of lifelong learning.
Опис
Ключові слова
підготовка музикантів-педагогів, Китай, історія освіти, training of music teachers, China, history of education
Цитування
Го Іцзян. Підготовка музикантів-педагогів у Китаї наприкінці ХХ століття / Го Іцзян // Методологія сучасних наукових досліджень : зб наук. пр. за результатами ХV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 15–16 листоп. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2018. – С. 17–20.