Застосування інтернет-ресурсів, як ефективного засобу вивчення фізики в курсі програми ЗЗСО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі уточнено зміст поняття інтернет-ресурси, розроблено та представлено структуру інформаційно-комунікативних компетентностей вчителя фізики, адаптовано існуючі інтернет-ресурси до використання на уроках фізики. Досліджено якість засвоєння знань учнями з використанням інтернет-ресурсів при вивченні предмету фізики в ЗЗСО, уточнено зміст поняття інтернет-ресурси. Розроблені методичні рекомендації щодо використання інтернет-ресурсів на уроках фізики в загальноосвітніх навчальних закладах. Практичне значення одержаних результатів полягає у впровадженні методичних рекомендацій щодо використання інтернет-ресурсів на уроках фізики в ЗЗСО. The content of the concept of Internet resources is specified, the structure of information and communicative competences of physics teachers is developed and presented, existing Internet resources are adapted to use at physics lessons. The quality of knowledge mastering by students with the use of Internet resources at studying physics in institutions of secondary vocational education is investigated; the content of the concept of Internet resources is specified. Methodological recommendations on the use of Internet resources at physics lessons in general educational institutions were developed. The practical significance of the results is the implementation of methodological recommendations on the use of Internet resources in physics classes in institutions of secondary vocational education.
Опис
Ключові слова
навчання, фізика, інтернет-ресурси, загальноосвітні навчальні заклади, інформаційно-комунікативні компетентності, education, physics, Internet resources, secondary schools, information and communication competencies
Цитування
Василенко А. О. Застосування інтернет-ресурсів, як ефективного засобу вивчення фізики в курсі програми ЗЗСО : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Фізика / А. О. Василенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. фізики. – Харків, 2022. – 120 с. : іл., табл. + дод.
Колекції