Важливість бізнес англійської мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто важливість бізнес англійської мови у житті. Володіння бізнес англійською – це базове вміння спілкуватися в будь-якій формі, будь вона писемна, по телефону або віч-на-віч, на будь-яку тему, безпосередньо пов'язану з бізнесом. Щоб уміти робити це, необхідно знати пласт ділової лексики, а також мати практику. Без ділової англійської – нікуди керівникам компаній, менеджерам, секретарям, і навіть студентам, які бажають мати гарну роботу. В статье рассмотрена важность бизнеса английского языка в жизни. Владение бизнес английским – это базовое умение общаться в любой форме, будь она письменная, по телефону или лицом к лицу, на любую тему, непосредственно связанную с бизнесом. Чтобы уметь делать это необходимо знать пласт деловой лексики, а также иметь практику. Без делового английского – не обойтись руководителям компаний, менеджерам, секретарям, а также студентам, желающим иметь хорошую работу. This article looks at the importance of business English in life. Proficiency in business English is the basic ability to to communicate in any form, be it written, over the phone or face to face, on any topic directly related to business. To be able to do this you need to know a layer of business vocabulary as well as have practice. Business English is indispensable for company executives, managers, secretaries and students who want to have a good job.
Опис
Ключові слова
бізнес англійська, вивчення англійської мови, ділова лексика, бизнес-английский, изучение английского языка, деловая лексика, Business English, English language learning, business vocabulary
Цитування
Ширіна О. О. Важливість бізнес англійської мови / О. О. Ширіна // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 159–160.