Із зарубіжного досвіду інклюзивної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Таким чином, запровадження інклюзивної освіти є необхідною характеристикою демократичного цивілізованого суспільства. Суспільство – це цілісна система, в якій важливе залучення кожного члена в різні види діяльності. Аналіз інклюзивних практик дозволив визначити, що для покращення навчання та адаптації дітей з особливими потребами в Україні, перш за все, важлива доречно сформульована база системи законодавчих актів, що дозволяє в повній мірі підтримувати концепцію інклюзивної освіти, яка приносить максимальну ефективність кожному члену освітньої системи. Адже кожна людина повинна мати можливість реалізувати своє право на освіту, а інклюзивна освіта – це шлях до задоволення освітніх потреб дітей з обмеженими можливостями. Таким образом, введение инклюзивного образования является необходимой характеристикой демократического цивилизованного общества. Общество - это целостная система, в которой важно привлечение каждого члена в различные виды деятельности. Анализ инклюзивных практик позволил определить, что для улучшения обучения и адаптации детей с ограниченными возможностями в Украине, прежде всего, важна уместно сформулирована база системы законодательных актов, позволяет в полной мере поддерживать концепцию инклюзивного образования, которая приносит максимальную эффективность каждому члену образовательной системы. Ведь каждый человек должен иметь возможность реализовать свое право на образование, а инклюзивное образование - это путь к удовлетворению образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями. Thus, the introduction of inclusive education is a necessary characteristic of a democratic civilized society. Society is a holistic system in which it is important to involve each member in various activities. An analysis of inclusive practices made it possible to determine that in order to improve the education and adaptation of children with disabilities in Ukraine, first of all, the basis for a system of legislative acts is appropriately formulated, which makes it possible to fully support the concept of inclusive education, which brings maximum efficiency to each member of the educational system. After all, everyone should be able to realize their right to education, and inclusive education is the way to meet the educational needs of children with disabilities.
Опис
Ключові слова
інклюзивна освіта, модернізація системи освіти, зарубіжний досвід, особистісно-орієнтований підхід, студентські роботи, инклюзивное образование, модернизация системы образования, зарубежный опыт, личностно-ориентированный подход, студенческие работы, inclusive education, modernization of the education system, foreign experience, personality oriented approach, student work
Цитування
Костенецька Т. Г. Із зарубіжного досвіду інклюзивної освіти / Т. Г. Костенецька // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18-19 трав. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 715–717.