Конверсія як продуктивний спосіб словотворення сучасної англійської мови (на матеріалі рекламних текстів)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Міжнародний гуманітарний університет; Видавничий дім "Гельветика"
Анотація
Стаття присвячена опису конверсії як продуктивного способу словотворення в системі сучасного англомовного простору (зокрема на матеріалі медійних і рекламних текстів). Актуальність розвідки зумовлена потребою вивчення особливостей конверсії як провідного й унікального способу творення слів сучасної англійської мови й уточнення термінологічного апарату. У статті розглядаються наявні в сучасній лінгвістиці способи інтерпретації терміна «конверсія» в морфології, визначається її місце в системі способів словотвору. Теоретичною базою дослідження стали класичні й сучасні праці з мовознавства як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників-лінгвістів, серед яких варто виділити таких, як І. Арнольд, Н. Арутюнова, І. Балтіро, М. Бізе, М. Блох, О. Бортничук, В. Виноградов, Д. Дубравська, Ю. Жлукненко, Д. Мазурик, Г. Марчанд, А. Нелюба, Н. Одинокова, М. Павесі, О. Сенько, П. Стекауер, О. Стишов, М. Федина, Б. Фостер та інші. У роботі встановлено й розглянуто основні різновиди конверсії за належністю компонентів до певних частин мови. Зазначено, що відповідно до розуміння частиномовної приналежності мотиваційної лексеми дослідники по-різному трактують різновиди конверсії, наприклад: вербалізація, субстантивація, ад’єктивація, адвербіалізація. Детально розглянуто основі види конверсії, які виокремлюють сучасні мовознавці. Також у розвідці коротко схарактеризовані поняття «реклама» й «рекламний текст». На конкретних прикладах рекламних текстів показано функціонування та продуктивність досліджуваного явища. Встановлено, що конверсія відіграє важливу роль у процесі вилучення імпліцитної інформації в рекламних текстах, а точніше, підкреслює й вказує на актуальні характеристики рекламованого товару або послуги, а подібні лексичні одиниці слугують засобом інтенсифікації та актуалізації всього рекламного гасла в цілому. Вивчення способів словотворення в їхньому взаємозв’язку й взаємодії істотно доповнюють вчення про розвиток словотворчої системи англійської мови й поглиблюють дидактичну складову методики навчання словотвору. Статья посвящена описанию конверсии как производительного способа словообразования в системе современного англоязычного пространства (в частности на материале медийных и рекламных текстов). Актуальность разведки обусловлена ​​необходимостью изучения особенностей конверсии как ведущего и уникального способа образования слов современного английского языка и уточнения терминологического аппарата. В статье рассматриваются имеющиеся в современной лингвистике способы интерпретации термина «конверсия» в морфологии, определяется ее место в системе способов словообразования. Теоретической базой исследования стали классические и современные труды по языкознанию как отечественных, так и зарубежных исследователей лингвистов, среди которых стоит выделить таких, как И. Арнольд, Н. Арутюнова, И. Балтиро, М. Бизе, М. Блох, А. Бортничук В. Виноградов, Д. Дубравська, Ю. Жлукненко, Д. Мазурик, Г. Марчанд, А. Нелюбимая, Н. Одинокова, М. Павеси, А. Сенько, П. Стекауер, А. Стишов, М. Федина, Б . Фостер и другие. В работе установлено и рассмотрены основные разновидности конверсии по принадлежности компонентов к определенным частям речи. Отмечено, что в соответствии с пониманием частеречной принадлежности мотивационной лексемы исследователи по-разному трактуют разновидности конверсии, например вербализация, субстантивация, адьективация, адвербиализация. Детально рассмотрены основе виды конверсии, которые выделяют современные языковеды. Также в разведке коротко охарактеризованы понятия «реклама» и «рекламный текст». На конкретных примерах рекламных текстов показано функционирования и производительность изучаемого явления. Установлено, что конверсия играет важную роль в процессе извлечения имплицитной информации в рекламных текстах, а точнее, подчеркивает и указывает на актуальные характеристики рекламируемого товара или услуги, а подобные лексические единицы служат средством интенсификации и актуализации всего рекламного лозунга в целом. Изучение способов словообразования в их взаимосвязи и взаимодействия существенно дополняют учение о развитии словообразовательной системы английского языка и углубляют дидактическую составляющую методики обучения словообразования. The presented article is devoted to the description of conversion as a productive way of wordformation in the system of modern English-speaking space (in particular, on the material of media and advertising texts). The relevance of the article is due to the need to study the features of conversion as a leading and unique way of words building in modern English and clarifying the terminological base. The article studies the methods of interpreting the term “conversion” in morphology that exist in modern linguistics, and its place in the system of word formation methods is determined. The theoretical base of the study was the classic and modern works on linguistics of both domestic and foreign linguistic researchers, among which it is worth highlighting such as: I. Arnold, N. Arutiunova, I. Baltiro, M. Bize, M. Blokh, E. Bortnichuk, V. Vynohradov, D. Dubravska, Yu. Zhluknenko, D. Mazuryk, H. Marchand, A. Neliuba, N. Odinokova, M. Pavesi, O. Senko, P. Stekauer, O. Styshov, M. Fedyna, B. Foster et al. The paper establishes and considers the main types of conversion according to the components belonging to certain parts of speech. It is noted that, in accordance with the motivating lexeme, the researchers give different definitions for the types of conversion, for example, verbalization, substantivation, adjectivization, adverbialization. The main types of conversion that modern linguists distinguish are examined in detail. The concepts of “advertising” and “advertising text” are briefly described. The functioning and productivity of conversion on the material of advertising texts were shown on specific examples; and it was found that conversion plays an important role in the process of extracting implicit information in advertising texts, or rather, emphasizes and points to the relevant characteristics of the advertised product or service, and such lexical units serve as means of intensification and actualization the entire advertising slogan as a whole. The study of word-formation methods in their interconnection and interaction substantially complements the study field about development of the word-formation system of the English language and deepens the didactic component of word-formation teaching methods
Опис
Ключові слова
конверсія, словотвір, субстантивація, реклама, конверсійна реклама, медійний текст, конверсия, словообразование, субстантивация, конверсионная реклама, медийный текст, conversion, word-formation, substantivation, advertising, conversion advertising, media text
Цитування
Солошенко-Задніпровська Н. К. Конверсія як продуктивний спосіб словотворення сучасної англійської мови (на матеріалі рекламних текстів) / Н. К. Солошенко-Задніпровська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Філологія / Міжнар. гуманіт. ун-т ; [редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : МГУ ; Гельветика, 2020. – № 44. – C. 129–139.