До питання ініціативи та внеску державних інституцій в організацію історико-краєзнавчих заходів на Харківщині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена висвітленню окремих історико-краєзнавчих заходів на Харківщині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., які були реалізовані за ініціативою центральних державних наукових і культурних установ Російської імперії. Зокрема, аналізуються заходи, ініціаторами яких були Російська Академія наук, Імператорська Археологічна комісія, Московське Археологічне товариство, Петербурзька Академія мистецтв. Діяльність згаданих установ активно сприяла проведенню різноманітних місцевих історико-краєзнавчих досліджень, а також мала вагомий вплив на розвиток археологічної, музейної та архівної справ на Харківщині. На основі цього, зроблена спроба проаналізувати внесок дореволюційних державних інституцій у справу вивчення локальної історії нашого регіону. The article is devoted to the coverage of certain historical and local lore events in the Kharkiv region in the late XIX – early XX centuries, which were implemented on the initiative of the central state scientific and cultural institutions of the Russian Empire. In particular, the events initiated by the Russian Academy of Sciences, the Imperial Archaeological Commission, the Moscow Archaeological Society, and the St. Petersburg Academy of Arts are analyzed. The activities of these institutions actively contributed to the conduct of various local historical and local lore studies, and also had a significant impact on the development of archaeological, museum and archival affairs in the Kharkiv region. Based on this, an attempt was made to analyze the contribution of pre-revolutionary state institutions to the study of the local history of our region. It was determined that the most priority areas of influence were, first of all, the development of archival and museum affairs in the province, as well as the implementation of archaeological and ethnographic research. Some contribution was also made to the initial formation of the local conservation movement. The author tries to objectively assess the positive and negative aspects of the influence of state institutions on the development of the historical and local lore movement in the Kharkiv province. In this perspective, it is determined that the historical and local lore activities of these government agencies were not regular and systematic. More often, these were isolated cases of the state's attention to the problem of studying the history of local antiquity.
Опис
Ключові слова
Російська Академія наук, Імператорська Археологічна комісія, Московське Археологічне товариство, Петербурзька Академія мистецтв, історико-краєзавчі дослідження, археологія, музейна справа, архівна справа, історико-краєзнавчий рух, Russian Academy of Sciences, Imperial Archaeological Commission, Moscow Archaeological Society, St. Petersburg Academy of Arts, historical and local lore research, archeology, museum business, archival business, historical and local lore movement
Цитування
Місостов Т. Ю. До питання ініціативи та внеску державних інституцій в організацію історико-краєзнавчих заходів на Харківщині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. / Т. Ю. Місостов // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Cер. : Історія та географія. – Харків : Колегіум, 2020. – Вип. 58. – С. 129–137.