Формування інформаційно-цифрової компетентності в учнів початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто формування інформаційно-цифрової компетентності в учнів початкової школи. Метою формування інформаційно-цифрової компетентності учнів початкових класів є розвиток здатності школярів орієнтуватися в інформаційних потоках, визначати в них головне і необхідне, усвідомлювати потребу в достовірній інформації, вміння формулювати питання, визначати джерела інформації й використовувати успішні стратегії її пошуку, вміння самостійно шукати, отримувати, систематизувати, аналізувати та відбирати необхідну для вирішення навчальних завдань інформацію, а також творчо опрацьовувати, зберігати та передавати її; вміння використовувати програмні засоби, орієнтовані на вирішення завдань у різних сферах діяльності. The article examines the formation of information and digital competence in primary school students. The goal of forming the information and digital competence of elementary school students is to develop the ability of schoolchildren to navigate information flows, to determine the main and necessary in them, to be aware of the need for reliable information, the ability to formulate questions, identify sources of information and use successful strategies for finding it, the ability to independently search, receive , systematize, analyze and select information necessary for solving educational tasks, as well as creatively process, store and transmit it; the ability to use software tools aimed at solving tasks in various spheres of activity.
Опис
Ключові слова
освітній процес, інформаційні технології, цифрова компетентність, діти молодшого шкільного віку, студентські роботи, educational process, information technologies, digital competence, children of primary school age, student works
Цитування
Мельникова А. Формування інформаційно-цифрової компетентності в учнів початкової школи / А. Мельникова // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали V наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти першого року навчання, Харків, 4 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2024. – С. 25.