Партнерство – константа життeтворчості Івана Прокопенка і Григорія Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум»
Анотація
Вивчення професійного доробку і творчості Івана Прокопенка, Григорія Сковороди в умовах воєнного стану в Україні сприятиме утвердженню партнерства в організації освітнього процесу, підвищенню якості професійної підготовки. Метою статті визначено розкриття сутності і шляхів реалізації партнерства на прикладі життя і професійної діяльності Івана Прокопенка та Григорія Сковороди. Для досягнення мети використано методи порівняльний історичний – для розкриття ключових моментів розуміння партнерства педагогами. Методи аналізу, синтезу і узагальнення історичних фактів використано для обґрунтування ідей педагогіки партнерства. Ретроспективний метод застосовано для творчої інтерпретації результатів проведеного дослідження. Автор розкрив ідею партнерства з опорою на синергетичний і системний підходи. Культуровідповідність і принцип історизму дав змогу охарактери- зувати партнерство як динамічний феномен, який обумовлений соціальними чинниками. У статті наголошено, що в партнерській взаємодії важлива ідея демократії «рівний рівному», визнається безумовна рівність у праві висловити свою позицію, повага іншої точки зору, довіра і доброзичливість у комунікуванні та взаємодії. Також визнається цінність неявних знань і досвіду, взаємної вимогливості. Автор у статті обґрунтував, що Григорій Сково- рода дав взірець соціально значимого партнерства і людяності у Харківському колегіумі, приватному викладанні. Виділено основні позиції педагогічного партнерства Григорія Сковороди: особистісний діа- лог у формах навчальної взаємодії; дружня розмова, листування у позанавчальний час для спонукання до самопізнання, самозаглиблення, самоаналізу; моделювання життєвих ситуацій, ситуацій вибору з проєкцією на успіх. Ціннісні орієнтири педагогіки партнерства за Іваном Прокопенком: повага, доброзичливість, довіра, діалог і розподілене лідерство. Він утвердив партнерство у всіх формах навчальної, виховної, про- фесійної і науково-дослідної роботи в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди на основі філософії серця, гуманної педагогіки. У статті зазначено, що у своїй діяльності Іван Прокопенко послуговувався принципами довіри і відкритості у професійних комунікаціях, поваги і визнання самоцінності кожної особистості. Він успішно застосовував практику розподіленого лідерства, в усіх горизонталях зв’язків і діяльності університету. Спільні аспекти педагогічного партнерства Івана Прокопенка і Григорія Сковороди: уважне ставлення до студента, розуміння самоцінності людини, кордоцентричне проживання успіху і поразки. Перспективним напрямом подальшого дослідження пропонуємо порівняння ідей партнерства в творчості Конфуція і сучасних практиках партнерства закладів освіти України і Китайської Народної Республіки. The study of the professional work of Ivan Prokopenko and Grigory Skovoroda under the conditions of martial law in Ukraine will contribute to the establishment of partnership in the organization of the educational process, and the improvement of the quality of professional training. The purpose of the article is to reveal the essence and ways of implementing partnership on the example of the life and professional activity of Ivan Prokopenko and Grigory Skovoroda. To achieve the goal, comparative historical methods were used – to reveal the key points of understanding of partnership by teachers. The methods of analysis, synthesis and generalization of historical facts are used to substantiate the ideas of partnership pedagogy. The retrospective method was used for creative interpretation of the results of the conducted research. In the article, the author revealed the idea of partnership based on synergistic and systemic approaches. Cultural relevance and the principle of historicism made it possible to characterize partnership as a dynamic phenomenon that is determined by social factors. The article emphasizes that the idea of "equal to equal" democracy is important in partner interaction, unconditional equality in the right to express one's position, respect for another point of view, trust and goodwill in communication and interaction are recognized. The value of tacit knowledge and experience, mutual demand is also recognized. In the article, the author substantiated that Grigory Skovoroda set an example of socially significant partnership and humanity in the Kharkiv Collegium, private teaching. The main positions of Grigory Skovoroda's pedagogical partnership are highlighted: personal dialogue in forms of educational interaction; friendly conversation, correspondence in extracurricular time to encourage self-discovery, self-immersion, self-analysis; simulation of life situations, choice situations with a projection for success. Value orientations of partnership pedagogy according to Ivan Prokopenko: respect, benevolence, trust, dialogue and distributed leadership. He approved the partnership in all forms of educational, educational, professional and research work at G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University on the basis of the philosophy of the heart, humane pedagogy. The article states that in his activities, Ivan Prokopenko used the principles of trust and openness in professional communications, respect and recognition of the self-worth of each individual. He successfully applied the practice of distributed leadership, in all horizons of connections and activities of the university. Common aspects of the pedagogical partnership of Ivan Prokopenko and Grigory Skovoroda: careful attitude to the student, understanding of the self-worth of a person, cordocentric living of success and failure. As a promising direction for further research, we offer a comparison of the ideas of partnership in the work of Confucius and modern practices of partnership in educational institutions of Ukraine and China.
Опис
Ключові слова
культуровідповідність, партнерство, принцип історизму, університет, синергетичний підхід, якість освіти, аспірантські роботи, cultural compatibility, partnership, principle of historicism, university, synergistic approach, quality of education, postgraduate works
Цитування
Се Кежань. Партнерство – константа життєтворчості Івана Прокопенка і Григорія Сковороди / Кежань Се // Новий колегіум. – 2022. – № 3 (108). – С. 17–20.