Хорознавство

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені. Г. С. Сковороди, вид-во «Федорко»
Анотація
У посібнику розглядаються проблеми хорознавства в історичному, теоретичному та методичному аспектах. Приділено увагу етапам розвитку національної і зарубіжної культури (хорова творчість, освіта, виконавство). Визначено специфіку хору як вокальної організації, а також основних виконавських напрямків; розкрито сутність і зміст постановки голосу співака, аналізуються причини і умови налагодження ансамблю і строю у звучанні хору; специфіку використання засобів музичної виразності. Вперше висвітлюються деякі аспекти педагогічної діяльності диригентів, проблеми виховання і навчання співаків хору, динаміки становлення хорового колективу. Видання розраховане на студентів музичних факультетів вищих закладів освіти, хорових диригентів-початківців, вчителів музики. В пособии рассматриваются проблемы хороведения в историческом, теоретическом и методическом аспектах. Уделено внимание этапам развития национальной и зарубежной культуры (хоровое творчество, образование, исполнение) .Рассмотрена специфика хора как вокальной организации, а также основные исполнительские направления; раскрыта сущность и содержание постановки голоса певца, роль ансамбля и строя в звучании хора; специфика использования средств музыкальной выразительности. Впервые освещаются некоторые аспекты педагогической деятельности дирижеров, проблемы воспитания и обучения певцов хора, динамики становления хорового коллектива. Издание рассчитано на студентов музыкальных факультетов высших учебных заведений, начинающих хоровых дирижеров, учителей музыки. The manual examines the historical theoretical and methodological aspects of churllishness. Attention is drawn to the stages of development of national and foreign culture (choral creativity, education, speech). The specific character of the choir as a vocal organization is analyzed. The main directions of work are analyzed. The essence of the singer's voice setting becomes clear. The issues of ensemble and construction in the choir are considered. Some aspects of pedagogical activity of choir conductors are considered for the first time. The problems of education and training of singers of the choir are considered. The publication is intended for students of musical faculties of higher educational institutions, beginning choral conductors, music teachers.
Опис
Ключові слова
хорознавство, історія хорової освіти, історія хорового мистецтва, хоровий колектив, співацьке голосоутворення, хорове виконавство, виховна діяльність диригента хору, хороведение, история хорового образования, істория хорового искусства, хоровой коллектив, певческое голосообразование, хоровое исполнительство, воспитательная деятельность дирижера хора, churllishness, history of Choral Education, history of choral art, choral collective, choral performances, singing Voice Creation, educational activity of conductor of choir
Цитування
Смирнова Т. А. Хорознавство (історія, теорія, методика) : навч. посіб / Т. А. Смирнова ; Мін-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т імені. Г. С. Сковороди. – 3-е вид, доп. – Харків : ХНПУ, 2018. – 212 с.