ПРАВОВА ОСВІТА ЯК ПРОВІДНА СКЛАДОВА РЕФОРМУАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ВИШІВ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży
Анотація
У публікації розглянуто поглиблення правових знань для набуття правової компетентності здобувачами вищої освіти на шляху євроінтеграційних освітніх процесів сучасної української вищої школи. Правова освіта – ключова складова освітнього процесу у всіх вишах України. Правова компетентність при своїй універсальності, має особливості та уточнення для кожної спеціальності. Проте, у загальному розумінні, правова компетентність – це сукупність можливостей, які визначають рівень правової культури та освіченості щодо відповідного рівні засвоєних знань галузевого законодавства (цивільного, адміністративного, сімейного тощо). Рівень правової освіченості сприяє успішності людини у фаховій та інших сферах життєдіяльності, впливає на її політичну та громадську активність. The publication discusses the deepening of legal knowledge for for the acquisition of legal competence by higher education students on the path of European integration educational processes of modern Ukrainian higher education. Legal education is a key component of the educational process in all Ukrainian universities. Legal competence, despite its universality, has specific features and clarifications for each speciality. However, in a general sense, legal competence is a set of capabilities that determine the level of legal culture and education in relation to the relevant level of acquired knowledge of sectoral legislation (civil, administrative, family etc.). The level of legal education contributes to a person's success in professional and other spheres of and other areas of life, and affects their political and social activity.
Опис
Ключові слова
правова освіта, реформування вищої школи, європейський освітній простір, інтеграція, legal education, higher education reform, European educational space, integration
Цитування
Солошенко О. Правова освіта як провідна складова реформування українських вишів на шляху до європейського освітнього простору / О. Солошенко // Integracja szkolnictwa wyższego prawniczego Ukrainy z europejską przestrzenią edukacyjną – wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie stanu wojennego : materiały z Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, Łomża, Kharków, 15.02.2023 r. – Łomża : MANS w Łomży, 2023. – Pp. 238–241.