Аспекти трудового права в екологічних програмах Європейського Союзу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В умовах європейської інтеграції поряд з економічним прогресом держав-членів ЄС приоритет набуває боротьба з забрудненням довкілля, збереження та поліпшення якості життя та умов праці громадян. Завдання даної статті – виявити тенденцію взаємодії екологічного та трудового права ЄС при регламентації охорони навколишнього середовища з закріпленням таких специфічних понять, як «індустріальна екологія», її стандарти та якісні цілі. В условиях европейской интеграции наряду с экономическим прогрессом государств-членов ЕС приоритет обретает борьба с загрязнением окружающей среды, сохранение и улучшение качества жизни и условий труда граждан. Цель данной статьи – выявить тенденцию взаимопроникновения экологического и трудового права ЕС при регламентации охраны окружающей среды с закреплением таких специфических понятий, как«трудовая» или «производственная» экология, стандарты и качественные цели «рабочей окружающей среды». In the context of European integration there arise priority of environmental pollution abatement, preservation and improvement of quality of life and working conditions of citizens along economic progress of EU Member-states. The purposeof article is to reveal a tendency of interosculation EU ecological and labour law in environmental protection regulation with fixing such specific concepts, as «labour» or «industrial» ecology, standards and the qualita-tive purposes of «working environment».
Опис
Ключові слова
державно-правові дисципліни, міжнародне право, європейська інтеграція, охорона довкілля, екологічне право, трудове право, государственно-правовые дисциплины, международное право, европейская интеграция, охрана окружающей среды, экологическое право, трудовое право, state-legal disciplines, international law, European integration, environment protection, environmental law, labour law
Цитування
Лозо В. І. Аспекти трудового права в екологічних програмах Європейського Союзу / В. І. Лозо, В. О. Процевський // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 27. – С. 59–68.