ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена проблемі удосконалення процесу підготовки майбутніх соціальних педагогів до профорієнтаційної роботи зі старшокласниками в закладах загальної середньої освіти. Мета дослідження передбачала теоретичне обґрунтування, розроблення й експериментальну перевірку комплексу засобів підготовки майбутніх соціальних педагогів до профорієнтаційної роботи з учнями старших класів закладів загальної середньої освіти. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: вперше обґрунтовано програму соціально-педагогічної діяльності з професійної орієнтації старшокласників відповідно до вимог профорієнтаційної роботи в Новій українській школі з урахуванням потенційних можливостей різних суб’єктів і координацією їхньої діяльності з боку соціального педагога; уточнено сутність понять «професійна орієнтація старшокласників», «соціально-педагогічна діяльність з професійна орієнтація старшокласників»; «підготовка майбутніх соціальних педагогів до професійної орієнтації старшокласників у закладах загальної середньої освіти»; «готовність майбутніх соціальних педагогів до профорієнтаційної роботи з учнями старшої профільної школи»; критерії та показники готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної орієнтації старшокласників; схарактеризовано її рівні; удосконалено комплекс засобів підготовки майбутніх соціальних педагогів до профорієнтаційної роботи зі з учнями старших класів у закладах загальної середньої освіти з урахуванням потенційних можливостей різних суб’єктів і координацією їхньої діяльності з боку соціального педагога. Практична значущість результатів полягає в доповненні робочих програм дисциплін з підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота комплексом засобів підготовки майбутніх соціальних педагогів до профорієнтаційної роботи зі старшокласниками в закладах загальної середньої освіти, який включає: лекційне заняття «Соціально-педагогічна діяльність з професійної орієнтації учнів старших класів закладів загальної середньої освіти»; семінарськопрактичні заняття на тему «Технологічні аспекти профорієнтаційної роботи», «Система роботи з профорієнтації учнів старших класів закладів загальної середньої освіти»; соціально-виховний захід «Профорієнтаційна робота в сучасних умовах. Перспективи наукової освіти в контексті професійної орієнтації учнівської молоді», що можуть використовуватись у процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів до профорієнтаційної роботи зі старшокласниками в закладах загальної середньої освіти. У першому розділі кваліфікаційної роботи представлено аналіз понять «професійна орієнтація», «професійна орієнтація старшокласників»; з’ясовано суть профорієнтаційної роботи зі старшокласниками та соціально-педагогічної діяльності з професійної орієнтації учнів старшої школи; розкрито зміст програми соціально-педагогічної діяльності з професійної орієнтації старшокласників закладів загальної середньої освіти, що передбачає узгоджену роботу різних суб’єктів на діагностично-мотиваційному, пізнавальному та діяльнісно-рефлексивному етапах за діагностичним, інформаційно-просвітницьким, консультаційним та освітнім напрямами, має цілісний характер й сприяє свідомому професійному самовизначенню учнівської молоді. У другому розділі визначено поняття «готовність майбутніх соціальних педагогів до профорієнтаційної роботи зі старшокласниками», виявлено її складові, проаналізовано особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до профорієнтаційної роботи зі старшокласниками; розроблено й теоретично обґрунтовано комплекс засобів професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до профорієнтаційної роботи з учнями старших класів закладів загальної середньої освіти. У третьому розділі розкрито організацію, етапи та результати експериментальної перевірки розробленого комплексу засобів підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціальних педагогів до профорієнтаційної роботи з учнями старших класів закладів загальної середньої освіти. На констатувальному етапі експериментальної роботи на підставі визначених критеріїв та показників рівнів готовності соціальних педагогів до профорієнтаційної роботи зі старшокласниками було проведено діагностування наявного рівня досліджуваної готовності у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 23 Соціальна робота спеціальності 231 Соціальна робота (освітня програма «Соціальна педагогіка») Харківського національного університету імені Г. С. Сковороди, що підтвердило необхідність організації спеціальної діяльності з підготовки здобувачів до профорієнтаційної оботи з учнями старших класів закладів загальної середньої освіти. Формувальний експеримент був спрямований на реалізацію комплексу засобів підготовки майбутніх підготовки майбутніх соціальних педагогів до профорієнтаційної роботи з учнями старших класів закладів загальної середньої освіти. На контрольному етапі було здійснено підсумкові зрізи й оцінено ефективність впровадження розробленого комплексу засобів підготовки майбутніх соціальних педагогів до профорієнтаційної роботи з учнями в закладах загальної середньої освіти. The purpose of the study research involved the development, theoretical substantiation, and experimental verification of a set of tools for future social pedagogues’ training for career guidance work with students of senior classes in institutions of general secondary education. The scientific novelty of the obtained results is that: for the first time, the program of socio-pedagogical activity on the professional orientation of high school students was substantiated in accordance with the requirements of career guidance work in the New Ukrainian School, taking into consideration the potential opportunities of various subjects and the coordination of their activities by the social pedagogue; the essence of the concepts "professional orientation of high school students", "social-pedagogical activity on professional orientation of high school students" has been clarified; "training of future social pedagogues for professional orientation of high school students in institutions of general secondary education"; "readiness of future social pedagogues for career orientation work with students of a senior specialized school"; criteria and indicators of readiness of future social pedagogues for professional orientation of high school students; its levels are characterized; the complex of means of training future social pedagogues for career guidance work with high school students in institutions of general secondary education has been improved, taking into consideration the potential capabilities of various subjects and the coordination of their activities by the social pedagogue. The practical value of the results lies in supplementing the work programs of the disciplines for the training of students of the first (bachelor) level of higher education in the specialty 231 Social work with a set of means of training future social pedagogues for career guidance work with high school students in general secondary education institutions, which includes: a lecture class "Social and pedagogical activity on professional orientation of students of senior classes of general secondary education institutions"; seminar-practical classes on the topic "Technological aspects of career guidance work", "System of work on career guidance of students of senior classes of general secondary education institutions"; socio-educational event "Career guidance work in modern conditions. Perspectives of scientific education in the context of professional orientation of students", which can be used in the process of future social pedagogues training for career guidance work with high school students in general secondary education institutions.
Опис
Ключові слова
професійна орієнтація, професійне самовизначення, старшокласники, соціально-педагогічна діяльність, соціальний педагог, програма, заклади загальної середньої освіти, професійна підготовка, готовність, professional orientation, professional self-determination, high school students, socio-pedagogical activity, social pedagogue, program, institutions of general secondary education, professional training, readiness
Цитування
Воробйов М. Е. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профорієнтаційної роботи з учнями старших класів закладів загальної середньої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 231 Соціальна робота / М. Е. Воробйов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. соц. роботи та соц. педагогіки. – Харків, 2024. – 97 с. : табл. + дод.
Колекції