ТРИЛОГІЯ «МЕТЕЛИКИ НА ШПИЛЬКАХ» ІРИНИ ВІЛЬДЕ ЯК BILDUNGSROMAN

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Пропонована розвідка присвячена аналізу трилогії Ірини Вільде «Метелики на шпильках» («Метелики на шпильках», 1935; «Б’є восьма», 1935; «Повнолітні діти», 1939) в контексті такого жанрового різновиду роману, як Bildungsroman, змістовою домінантою якого є моральне, психологічне й соціальне становлення особистості головного героя. Сучасним, «постмодерним», варіантом класичного роману виховання є роман ініціації, який завжди пов’язаний з екзистенційним поворотом у свідомості героя, його якісною внутрішньою зміною, де сама життєва ситуація виконує функцію інстанції посвячення. Методологія дослідження передбачає використання методу сlose reading («близького читання») ‒ повільного й прискіпливого прочитання тексту. Головна героїня трилогії – Дарка Попович – перебуває в пошуку самоактуалізації; важливим аспектом у процесі самопізнання, довкола якого вибудовується чимало сюжетних колізій (йдеться як про зовнішній, так і про внутрішній психологічний сюжет), є жіночий чуттєвий досвід (відкриття власного тіла, перший підлітковий ерос тощо). Це історія (особливо в другій частині) про феномен підліткової дівчачої дружби, про різні види сестринства, що випробовується, зокрема, закоханістю в того самого хлопця. Серед нагальних проблем, проартикульованих Іриною Вільде в трилогії, є проблема патріархальних традицій і норм, які травматизують дівочу психіку, обмежують становлення жінки, а також проблема формування національно свідомої молоді, нового покоління загалом, важливість родинної атмосфери в цьому процесі. Зосередження на психологічному стані особистості – її внутрішніх переживаннях, враженнях, зміні настроїв, почуттів, думок – дозволяє говорити про тяжіння творчості письменниці до естетичних засад літератури імпресіонізму. Проте фрагментарність, мозаїчність оповіді є так само однією з ознак Bildungsroman’у, доведення близькості до якого становить мету цієї статті. The proposed research is devoted to the analysis of Irina Wilde's trilogy "Butterflies on Pins" ("Butterflies on Pins", 1935; "It's Eight O'clock", 1935; "Adult Children", 1939) in the context of such a genre type of novel as the Bildungsroman, the dominant content of which is a moral, psychological and social development of the protagonist's personality. A modern, "post-modern" variant of the classic educational novel is an initiation novel, which is always concerned with an existential turn in the hero's consciousness, his qualitative inner change, where the life situation itself serves as an instance of initiation. The research methodology involves the use of the "close reading" method ‒ slow and careful reading of the text. The protagonist of the trilogy ‒ Darka Popovych ‒ is in search of self-actualization; an important aspect in the process of self-discovery, around which a lot of plot collisions are built (we are talking about both external and internal psychological plot), is a woman's sensual experience (discovering her own body, first teenage eros, etc.). This is a story (especially in the second part) about the phenomenon of teenage girl friendship, about different types of sisterhood, which is tested, in particular, by falling in love with the same guy. Among the urgent problems articulated by Iryna Wilde in the trilogy are the problem of patriarchal traditions and norms that traumatize the girl's psyche, limit the development of a woman, as well as the problem of the formation of nationally conscious youth, a new generation in general, the importance of a family atmosphere in this process. Focusing on the mental condition of the individual ‒ her inner experiences, impressions, changes in mood, feelings, and thoughts ‒ allows us to talk about the inclination for the writer's creative work to the aesthetic bases of impressionism literature. However, the fragmentarity, mosaicity of the narration is also one of the features of the Bildungsroman, the proximity to which we are trying to prove in this article.
Опис
Ключові слова
Bildungsroman, ініціація, жіночий досвід, тілесність, психологізм, initiation, female experience, physicality, psychologism
Цитування
Лук'янова О. С. Трилогія "Метелики на шпильках" Ірини Вільде як Bildungsroman / О. С. Лук'янова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство. – Харків, 2022. – Вип. 2 (100). – С. 28–45.