Формування критичного мислення учнів основної школи на уроках мистецтва в закладах загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається питання формування критичного мислення учнів закладів загальної середньої освіти інтерактивними методами (ігрові, інтелектуальні, художньої асоціації, театралізації, практично-мистецькі, суспільно-значущої діяльності, інформаційні, активізації самостійної роботи, рефлексії) та інформаційною технологією. В статье рассматривается вопрос формирования критического мышления учащихся учреждений общего среднего образования интерактивными методами (игровые, интеллектуальные, художественной ассоциации, театрализации, практически-художественные, общественно значимой деятельности, информационные, активизации самостоятельной работы, рефлексии) и информационной технологии.The article deals with the problem of formation of students' art of institutions of general secondary education by interactive methods (game, intellectual, artistic as sociation, the atricalization, practical-artistic, socially significant activity, information, activation of independent work, reflection) and information technology.
Опис
Ключові слова
критичне мислення, інтерактивні методи, інформаційні технології, мистецтво, учні, система педагогічних вправ, студентські роботи, критическое мышление, интерактивные методы, информационные технологии, искусство, ученики, система педагогических упражнений, студенческие работы, critical thinking, interactive methods, information technologies, art, schoolchildren, system of the training exercises, student work
Цитування
Василенко О. К. Формування критичного мислення учнів основної школи на уроках мистецтва в закладах загальної середньої освіти / О. К. Василенко, Л. В. Беземчук // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. статей VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 2. – С. 184–188.