ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У навчально-методичному посібнику у вигляді структурно-логічних схем відображено основи й методи державного регулювання економіки, розкрито зміст основних напрямів економічної політики держави і механізми їх впливу на ефективне функціонування країни; розроблено плани й методичні вказівки щодо проведення семінарських занять та запропоновано завдання до самостійної роботи здобувачів. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які навчаються за економічними спеціальностями. The textbook in the form of structural and logical schemes reflects the basics and methods of state regulation of the economy, reveals the content of the main directions of the state economic policy and mechanisms of their influence on the effective functioning of the country; plans and guidelines have been developed for conducting seminars and proposed tasks for for independent work of applicants. The textbook is intended for students of higher students majoring in economics.
Опис
Ключові слова
державне регулювання економіки, економічна політика, економічний розвиток, семінарські заняття, самостійна робота, навчально-методичний посібник, state regulation of the economy, economic policy, economic development, seminars, independent work, educational and methodological manual
Цитування
Мельникова О. В. Державне регулювання економіки [Електронне видання] : навч.-метод. посіб. для здобувачів вищ. освіти першого (бакалавр.) освіт. рівня ф-ту соц.та повед. наук спец. 051 Економіка / О. В. Мельникова ; Харків. нац. пед. ун- т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 104 с. : табл.