РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР З ПІДТРИМКИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розлянуто роботу Ресурсного центру з підтримки інклюзивної освіти. Мета діяльності центру - це науково-методичний супровід фахівців Інклюзивно-ресурсних центрів та педагогічних працівників у сфері інклюзивної освіти. Визначено завдання Ресурсного центру з підтримки інклюзивної освіти. Відповідно до покладених завдань Ресурсний центр здійснює підвищення професійної компетентності педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів, закладів освіти щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами шляхом організації та проведення тренінгів, семінарів, вебінарів; надає консультативно-методичну допомоги з питань навчання дітей з особливими освітніми потребами керівникам та педагогічним працівникам закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, установ (закладів) соціального захисту населення, закладів охорони здоров'я, батькам, посадовим особам обласних держадміністрацій, представникам органів місцевого самоврядування та громадським об’єднанням; проводить аналіз даних щодо фахівців, які надають психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами; тощо. Зазначено, що Інклюзивно-ресурсний центр забезпечує інфраструктуру, необхідну для навчання дитини й організовує їй освітнє середовище, а вже шкільна команда працює безпосередньо з дитиною і реалізовує цей план. The publication describes the work of the Resource Center for supporting inclusive education. The purpose of the center's activity is the scientific and methodological support of specialists of Inclusive Resource Centers and pedagogical workers in the field of inclusive education. The tasks of the Resource Center for supporting inclusive education have been defined. In accordance with the assigned tasks, the Resource Center improves the professional competence of pedagogical workers of inclusive resource centers, educational institutions regarding the education of children with special educational needs by organizing and conducting trainings, seminars, webinars; provides consultative and methodological assistance on issues of education of children with special educational needs to managers and pedagogical workers of educational institutions, inclusive resource centers, institutions (institutions) of social protection of the population, health care institutions, parents, officials of regional state administrations, representatives of local self-government bodies and public associations; conducts data analysis regarding specialists who provide psychological-pedagogical, correctional-developmental services to children with special educational needs; etc. It is noted that the Inclusive Resource Center provides the infrastructure necessary for the child's education and organizes an educational environment for him, and the school team works directly with the child and implements this plan.
Опис
Ключові слова
інклюзивне навчання, діти з особливими освітніми потребами, корекційна робота, Ресурсний центр з підтримки інклюзивної освіти, inclusive education, children with special educational needs, correctional work, Resource center for support of inclusive education
Цитування
Лященко В. М. Ресурсний центр з підтримки інклюзивної освіти: реалії та перспективи / В. М. Лященко // Інклюзивне та інтегроване навчання: стан, проблеми і перспективи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. І. Ф. Прокопенка]. – Харків, 2019. – С. 111–117.