Особливості психологічної готовності до материнства вагітних жінок

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі здійснено теоретичний аналіз і систематизацію наукових уявлень за проблемою психологічної готовності жінок до материнства на етапі вагітності із урахуванням її вікових аспектів. За результатами проведеного емпіричного дослідження визначенні подібні характеристики відмінності психологічного компонента гестаційної домінанти та психихоемоційних станів у вагітних жінок у віці 18-30 років та вагітних жінок в віці 31-42 роки. Встановлено, що мотиваційний компонент психологічної готовності у вагітних жінок старшої вікової групи більш розвинений за параметрами конструктивності мотивів збереження вагітності, більшої усвідомленості батьківства та власних батьківських установок на тлі до надмірної тривожності та схильності до гіперопіки ніж у вагітних молодшої вікової групи. Розроблено корекційно-розвивальну програму підвищення психологічної готовності до материнства, що спрямована на гармонізацію структур психологічної готовності, а саме емоційного, когнітивного, тілесного, операційного, комунікативного, психофізичного та особистісного рівнів, розвиток материнських компетенцій, підвищення психологічної грамотності, навчання прийомам емоційної взаємодії з дитиною. За результатами реалізації корекційно-розвивальної програми підвищення психологічної готовності до материнства виявлено позитивну динаміку показників переживання вагітності та зростання психологічної готовності до материнства. In the work, a theoretical analysis and systematization of scientific ideas on the problem of psychological readiness of women for motherhood at the stage of pregnancy, taking into account its age aspects, was carried out. According to the results of the conducted empirical research, similar characteristics of the difference in the psychological component of gestational dominance and psychoemotional states in pregnant women aged 18-30 and pregnant women aged 31-42 were determined. It was established that the motivational component of psychological readiness in pregnant women of the older age group is more developed in terms of the constructiveness of motives for preserving the pregnancy, greater awareness of parenthood and their own parental attitudes against the background of excessive anxiety and tendency to hyper care than in pregnant women of the younger age group. A corrective and developmental program for increasing psychological readiness for motherhood has been developed, which is aimed at harmonizing the structures of psychological readiness, namely emotional, cognitive, physical, operational, communicative, psychophysical and personal levels, developing maternal competencies, improving psychological literacy, teaching the techniques of emotional interaction with a child. According to the results of the implementation of the correctional and development program to increase psychological readiness for motherhood, positive dynamics of indicators of pregnancy feeling and growth of psychological readiness for motherhood were revealed.
Опис
Ключові слова
материнство, психологічна готовність, переживання вагітності, мотиви вагітності, батьківські установки, розвиток психологічної готовності до материнства, вік, жінки, motherhood, psychological readiness, pregnancy feeling, pregnancy motives, parental attitudes, development of psychological readiness for motherhood, age, women
Цитування
Калашник Ю. А. Особливості психологічної готовності до материнства вагітних жінок : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Ю. А. Калашник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 71 с.
Колекції