Автор і герой у постмодерному романі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка, Університет імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні
Анотація
У дослідженні вивчається комунікативна пара в постмодерному романі – автор і герой. Алогічна й двоїста дійсність подекуди викликала гіпертрофію суб’єктивного начала, абсолютизувала світоглядну позицію автора з одного боку, й нівелювала, девальвувала авторську особистість – з іншого. Таким чином з кінця 90-х років кардинально змінилася специфіка вираження авторського «Я», яка безпосередньо вплинула на способи творення героя в сучасній українській літературі. Особливості розгортання художнього діалогу автора з його героєм вказують на явище трансформації їхніх функцій в українському постмодерному романі. Автор з огляду на проголошену Бартом тезу про його смерть припиняє бути основним цілісним творцем тексту, а стає його продуктом, формою висловлювання. Автор, герой, текст поєднуються в певну цілісність спрямованістю на інтерпретаційну гру з читачем, який розпорошує щойно утворену семантичну цілісність на неймовірну кількість значень. The study discusses the communicative pair in the postmodern novel, namely the author and the hero. In some cases, the illogical and dual reality caused a kind of hypertrophy of the subjective principle, absolutized the worldview of the author on the one hand, and levelled, devalued the author’s personality, on the other hand. Thus, since the late 1990s, the ways of the expression of the author’s individuality have changed dramatically, and it directly infl uences the ways of creating a hero in contemporary Ukrainian literature. The special features of the development of the author’s artistic dialogue with his hero indicate the phenomenon of transformation of their functions in the Ukrainian postmodern novel. The author, given the idea about his death, put forward by R. Barthes, ceases to be the main creator of the text, and becomes its product, a form of expression. The author, the hero, and the text are combined into a certain integrity by focusing on the interpretative playing with the reader, who divides the newly formed semantic integrity into incredibly numerous meanings.
Опис
Ключові слова
автор, герой, текст, «смерть автора», діалог, author, hero, text, text, ‘death of the author’, dialogue
Цитування
Левченко Н. М. Автор і герой у постмодерному романі / Н. М. Левченко // Літературознавчий дискурс від бароко до постмодерну : колективна монографія / Т. Бовсунівська, С. Бойко, Ю. Григорчук [та ін.] ; [упоряд., наук. ред. Н. Левченко] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, Ун-т ім. М. Кюрі-Склодовської в Любліні. – Київ ; Люблін ; Харків : Майдан, 2020. – С. 567–576.