Африканізовані бджоли: короткий огляд

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія аграрних наук України, Інститут захисту рослин НААН
Анотація
На сьогодні африканізовані бджоли є найпоширенішою медоносною бджолою від Північної Аргентини до Півдня Сполучених Штатів. Вони мають надзвичайно агресивну захисну реакцію у порівнянні з керованими колоніями європейських бджіл. Доведено, що захисні реакції мають сильний генетичний вплив. Захисна поведінка африканізованих медоносних бджіл включає схильність до масової атаки, під час якої тисячі укусів можуть бути завдані одній особині-нападнику, викликаючи небезпечні для життя токсичні реакції. Встановлено, що африканізована популяція бджоли реагує швидше та в набагато більшій кількості, ніж європейська. Дослідження захисної поведінки показали, що інтенсивна оборонна реакція африканізованих бджіл домінує над захисною поведінкою європейських. внесені людиною зміни в природні екосистеми, можуть носити глобальний характер і не завжди є можливість контролювати негативні наслідки такого втручання. Але основним завданням науковців залишається розробка шляхів мінімізації негативного впливу з можливістю їх контролювання. Today, Africanized bees are the most common honey bee from northern Argentina to the southern United States. They have an extremely aggressive defense response compared to managed colonies of European bees. It has been proven that protective reactions have a strong genetic influence. Defensive behaviors of Africanized honey bees include a propensity for mass attack, in which thousands of stings can be inflicted on a single attacking individual, causing life-threatening toxic reactions. It has been established that the Africanized bee population responds faster and in much greater numbers than the European one. Studies of defensive behavior have shown that the intensive defensive response of Africanized bees dominates the defensive behavior of European bees. Human-made changes in natural ecosystems can be global in nature, and it is not always possible to control the negative consequences of such intervention. But the main task of scientists remains the development of ways to minimize the negative impact with the possibility of their control.
Опис
Ключові слова
африканізована медоносна бджола, захисна реакція, токсичні реакції, природні екосистеми, Africanized honey bee, defense reaction, toxic reactions, natural ecosystems
Цитування
Пальчик О. О. Африканізовані бджоли: короткий огляд / О. О. Пальчик // Ентомологічні читання пам’яті видатних вчених-ентомологів В. П. Васильєва і М. П. Дядечка : матеріали всеукр. наук.-практ. online-конф., присвяч. 110-річчю від дня народж. видат. вчених-ентомологів акад. НАН України В. П. Васильєва і проф. М. П. Дядечка, Київ, 21 берез. 2023 р. – Київ, 2023. – С. 67–69.