МЕДІАЦІЯ У ВИРІШЕННІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття є спробою дослідити питання, пов’язані з позасудовим способом вирішення індивідуальних трудових спорів. Метою цієї роботи є виявлення можливостей медіації в процесі вирішення вказаного виду трудових спорів та обґрунтування необхідності її закріплення в трудовому законодавстві як способу захисту трудових прав. Доводиться невідповідність норми КЗпП України щодо обов’язковості розгляду індивідуального трудового спору в комісіях із трудових спорів сучасному стану відносин у сфері праці. Пропонуються шляхи закріплення процедури медіації в трудовому законодавстві. У статті робиться висновок, що медіація як спосіб захисту трудових прав набуває все більшого значення, тому її регламентація в галузевих нормативно-правових актах є цілком доцільною. Однак закріплення спеціальних норм має відбуватися на основі норм загальної дії – Закону «Про медіацію», прийняття якого вже є нагальною потребою. Разом із цим автор зазначає, що вже зараз чинний Кодекс законів про працю України містить правову основу для застосування медіації у вирішенні індивідуальних трудових спорів. The article is an attempt to explore issues related to out-of-court settlement of individual labor disputes. The purpose of this work is to identify opportunities for mediation in resolving this type of labor disputes and justify the need for its enshrinement in labor law as a way to protect labor rights. It is noted that there is not enough scientific research on mediation in labor law, which would form the scientific basis for the legislative regulation of this procedure. The inconsistency of the norm of the Labor Code of Ukraine on the obligation to consider an individual labor dispute in the Commissions on Labor Disputes to the current state of labor relations is proved. Ways to enshrine the mediation procedure in labor legislation are proposed. The article concludes that mediation as a way to protect labor rights is gaining more and more weight, so its regulation in sectoral legislative acts is quite appropriate. However, the consolidation of special norms should be based on the norms of the Law of Ukraine "On Mediation", the adoption of which is already an urgent need. At the same time, the author notes that the current Labor Code of Ukraine contains a legal basis for the use of mediation in resolving individual labor disputes.
Опис
Ключові слова
захист трудових прав, індивідуальний трудовий спір (конфлікт), комісія з трудових спорів, позасудовий спосіб вирішення, медіація, медіаційне застереження, protection of labor rights, individual labor dispute (conflict), Labor Dispute Commission, extrajudicial method, mediation, mediation clause
Цитування
Гоц-Яковлєва О. В. Медіація у вирішенні індивідуальних трудових спорів як один із способів захисту трудових прав / О. В. Гоц-Яковлєва // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2021. – Вип. 34. – С. 58–65.