Підготовка майбутніх соціальних працівників до профорієнтаційної роботи у центрах зайнятості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті на основі аналізу наукової літератури, практики підготовки майбутніх соціальних працівників до профорієнтаційної роботи у центрах зайнятості висвітлено мету, завдання, особливості та зміст компонентів цієї підготовки. Підготовку майбутніх соціальних працівників до профорієнтаційної роботи у центрах зайнятості розглядаємо як інтегративну здатність особистості до організації та надання соціальних послуг на основі сформованості професійних компетенцій, особистісно-професійних якостей, професійно-необхідних цінностей і спрямованості на профорієнтаційну діяльність. В статье на основе анализа научной литературы, практики подготовки будущих социальных работников к профориентационной работы в центрах занятости освещены цели, задачи, особенности и содержание компонентов этой подготовки. Подготовку будущих социальных работников к профориентационной работе в центрах занятости рассматриваем как интегративную способность личности к организации и предоставлению социальных услуг на основе сформированности профессиональных компетенций, личностно-профессиональных качеств, профессионально необходимых ценностей и направленности на профориентационную деятельность.The article, based on the analysis of the scientific literature, the practice of training future social workers for career guidance work in employment centers, highlights the purpose, objectives, features and content of the components of this training. The definition of this training as an integrative ability of an individual to organize and provide social services on the basis of the formation of professional competencies, personal and professional qualities, professionally necessary values and focus on professional activity is also given.
Опис
Ключові слова
підготовка, соціальний працівник, центр зайнятості, професійна орієнтація, ринок праці, зміст компонентів, магістерські роботи, подготовка, социальный работник, центр занятости, профессиональная ориентация, рынок труда, содержание компонентов, магистерские работы, training, social worker, employment center, vocational guidance, labor market, content of components, master's work
Цитування
Ларіна Е. Р. Підготовка майбутніх соціальних працівників до профорієнтаційної роботи у центрах зайнятості / Е. Р. Ларіна, О. М. Василенко // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. – С. 47–52.