ГІПЕРТЕКСТ ЯК НОВА ФОРМА ТЕКСТОТВОРЕННЯ В ЛІТЕРАТУРІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено гіпертекст як нову форму текстотворення в літературі. Поняття «гіпертекст» було введено Т. Нельсоном у 1965 році, коли науковець працював над створенням загальної системи електронних видань і архіву, впроваджуючи новітні ідеї у сфері комп’ютерної індустрії у 1960-х рр. За його тлумаченням, гіпертекст – це непослідовне письмо, текст, який розгалужується і дозволяє читачеві вибирати найкращий спосіб читання на інтерактивному екрані. Гіпертекстова художня література і поезія складається з текстових фрагментів, що можуть бути перебудовані читачем або можуть читатися у нелінійний чи множинний спосіб. Зазвичай гіпертекст являє собою текстові частини, що відомі як вузли або електронні сторінки, які пов’язані між собою у складну систему взаємодії неієрархічної побудови. The publication examines hypertext as a new form of text creation in literature. The concept of "hypertext" was introduced by T. Nelson in 1965, when the scientist worked on the creation of a general system of electronic publications and archive, introducing the latest ideas in the field of the computer industry in the 1960s. According to his interpretation, hypertext is inconsistent writing, text that branches out and allows the reader to choose the best way to read on an interactive screen. Hypertext fiction and poetry consists of text fragments that can be rearranged by the reader or can be read in a non-linear or multiple way. Usually, hypertext is text parts, known as nodes or electronic pages, which are connected to each other in a complex system of non-hierarchical interaction.
Опис
Ключові слова
гіпертекст, текстотворення, електронна література, hypertext, text creation, electronic literature
Цитування
Князь Г. Гіпертекст як нова форма текстотворення в літературі / Г. Князь // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 68–70.