Особливості метакогнітивної компетентності викладачів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У результаті теоретичного аналізу та емпіричного вивчення метакогнітивної компетентності викладача ЗВО було визначено її ключові компоненти, а саме: метакогнітивна усвідомленість та метакогнітивні знання, метакогнітивна активність та абнотивність, які утворюють позитивні зв’язки у структурі метакогнітивної компетентності викладача ЗВО. У дослідженні показано нелінійну динаміку метакогнітивної компетентності викладачів у процесі педагогічної діяльності з урахуванням педагогічного стажу. Визначено, що педагоги зі стажем понад 20 років та до 5 років характеризуються найвищими показниками метакогнітивної компетентності, а саме метакогнітивної усвідомленості, обізнаності, активності та абнотивності. Виявлено типологічні особливості педагогічної саморегуляції мають зв’язок з метакогнітивною компетентністю викладачів. Викладачі із залежним типом педагогічної саморегуляції, які у власній діяльності керуються системою зовнішніх нагород та покарань, орієнтовані на вимоги керівництва в організації педагогічної діяльності, поступаються рівнем метакогнітивної компетентності за параметрами метакогнітивної усвідомленості, обізнаності, активності та абнотивності викладачам з автономним типом саморегуляції, якому властивий інтерес до педагогічної діяльності, захопленість професією. В результате теоретического анализа и эмпирического изучения цель когнитивной компетентности преподавателя ЗВО были определены ее ключевые компоненты, а именно: метакогнитивная осознанность и метакогнитивные знания, метакогнитивная активность и абнотивность, образующие положительные связи в структуре метакогнитивной компетентности преподавателя ЗВО. В исследовании показана нелинейная метакогнитивная динамика компетентности преподавателей в процессе педагогической деятельности с учетом педагогического стажа. Определено, что педагоги со стажем более 20 лет и до 5 лет характеризуются высокими показателями метакогнитивной компетентности, а именно метакогнитивной осознанности, осведомленности, активности и абнотивности. Выявлены типологические особенности педагогической саморегуляции связь с метакогнитивной компетентностью преподавателей. Преподаватели с зависимым типом педагогической саморегуляции, действующих в собственной деятельности руководствуются системой внешних наград и наказаний, ориентированы на требования руководства в организации педагогической деятельности, уступают уровню метакогнитивной компетентности по параметрам метакогнитивной осознанности, осведомленности, активности и абнотивности преподавателям с автономным типом саморегуляции, которым присущ интерес к педагогической деятельности, увлеченность профессией. As a result of theoretical analysis and empirical study of the goal of cognitive competence of a freelance teacher, its key components were identified, namely: metacognitive awareness and metacognitive knowledge, metacognitive activity and innovativeness, which form positive links in the structure of metacognitive competence of freelance teachers. The study shows the nonlinear dynamics of metacognitive competence of teachers in the process of pedagogical activity, taking into account pedagogical experience. It is determined that teachers with more than 20 years of experience and up to 5 years are characterized by the highest indicators of metacognitive competence, namely metacognitive awareness, awareness, activity and innovation. The identified typological features of pedagogical self-regulation are related to the metacognitive competence of teachers. Teachers with dependent type of pedagogical self-regulation, who in their own activities are guided by a system of external rewards and punishments, focused on the requirements of management in the organization of pedagogical activities, are inferior to the level of metacognitive competence in terms of metacognitive awareness. to pedagogical activity, passion for the profession.
Опис
Ключові слова
метакогнітивна компетентність, метакогнітивна усвідомленість, метакогнітивні знання, метакогнітивна активність, абнотивність, метакогнитивная компетентность, метакогнитивная осознанность, метакогнитивные знания, метакогнитивная активность, абнотивность, metacognitive competence, metacognitive awareness, metacognitive knowledge, metacognitive activity, abnotativeness
Цитування
Ільгов А. О. Особливості метакогнітивної компетентності викладачів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / А. О. Ільгов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2021. – 57 с. : іл., табл.
Колекції