ОРГАНІЗАЦІЯ ТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КНР

dc.contributor.authorЛі, Янь
dc.date.accessioned2022-12-08T12:14:33Z
dc.date.available2022-12-08T12:14:33Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ статті зазначено, що художня вища освіта в КНР є відкритою системою для сприйняття й обміну досвідом підготовки висококваліфікованих фахівців художньо-педагогічних спеціальностей. Зміст художньої вищої освіти інтегрує суттєві положення мистецтва, естетики, освіти, психології, педагогіки та методики викладання образотворчого мистецтва. Акцентовано увагу на цінностях китайського образотворчого мистецтва, зокрема олійного живопису. Творчість китайських художників пронизана високим рівнем ідейного та духовного змісту древньої китайської культури. У художніх творах відбивається дух нації, її традиції і звичаї, події, що характеризують певний період становлення й розвитку країни. Схарактеризовано організацію творчого процесу студентів художньо-педагогічних спеціальностей як цілеспрямоване засвоєння змісту художньої вищої освіти із застосуванням традиційних та інноваційних методів і форм навчання з метою максимально повної самореалізації учасників освітнього процесу в закладах вищої освіти. Зазначено, що стандарти випробувальних іспитів певним чином обмежують межі творчої самореалізації абітурієнтів, їхнє художнє новаторство, нестандартне мислення, ентузіазм, натхнення до малювання, ініціативність та активність у сприйнятті нового. Процес навчання олійного живопису включає базові курси (завдяки вправам формуються навички малювання) та курси творчості (завдяки спостереженню та уяві малюються неординарні ескізи, а потім картини). Традиційними методами і формами навчання олійного живопису є спостереження, теоретичні уроки, малювання ескізів у приміщенні, проведення пленерів на відкритому повітрі. До інноваційних методів і форм навчання віднесено застосування інформаційно-комунікаційних технологій, онлайн-заняття, навчальні відеоролики, диверсифіковане викладання олійного живопису. Запропоновано алгоритм підтримки створення майбутніми вчителями образотворчого мистецтва індивідуального творчого проєкту самоосвіти. Доведено, що такий засіб активізує ресурси студентів художньо-педагогічних спеціальностей, формує вміння самоменеджменту (планувати, розподіляти час, мобілізувати дії, знаходити оптимальні способи досягнення цілей), коригує їхню діяльність, виховує відповідальність і дисциплінованість своєчасного виконання професійних завдань. The article states that art higher education in the People's Republic of China is an open system for the perception and exchange of experience in the training of highly qualified specialists in art and pedagogical specialties. The content of artistic higher education integrates the essential provisions of art, aesthetics, education, psychology, pedagogy and methods of teaching fine arts. Attention is focused on the values of Chinese fine art, in particular oil painting. The creativity of Chinese artists is imbued with a high level of ideological and spiritual content of ancient Chinese culture. Artistic works reflect the spirit of the nation, its traditions and customs, events that characterize a certain period of formation and development of the country. The organization of the creative process of students of art and pedagogical specialties is characterized as a purposeful assimilation of the content of artistic higher education with the use of traditional and innovative methods and forms of education with the aim of maximum self-realization of participants in the educational process in institutions of higher education. It is noted that the standards of trial exams in a certain way limit the boundaries of creative self-realization of applicants, their artistic innovation, non-standard thinking, enthusiasm, inspiration for drawing, initiative and activity in perceiving new things. The process of learning oil painting includes basic courses (drawing skills are formed thanks to exercises) and creativity courses (extraordinary sketches are drawn thanks to observation and imagination, and then paintings). The traditional methods and forms of learning oil painting are observation, theoretical lessons, drawing sketches indoors, conducting plein airs outdoors. Innovative methods and forms of education include the use of information and communication technologies, online classes, educational videos, diversified teaching of oil painting. An algorithm for supporting the creation of an individual creative project of self-education by future fine art teachers is proposed. It has been proven that such a tool activates the resources of students of artistic and pedagogical specialties, develops self-management skills (planning, allocating time, mobilizing actions, finding optimal ways to achieve goals), corrects their activities, and fosters responsibility and discipline in the timely performance of professional tasks.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЛі Янь. Організація творчого процесу студентів художньо-педагогічних спеціальностей у закладах вищої освіти / Лі Янь // Наукові інновації та передові технології. – 2022. – № 5 (7). – С. 93–106.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2786-5274
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/9286
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherГромадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук із державного управління»; Видавнича група «Наукові перспективи»uk_UA.UTF-8
dc.relation.ispartofseriesСерія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»;
dc.subjectхудожньо-педагогічна діяльністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectтворчістьuk_UA.UTF-8
dc.subjectучитель образотворчого мистецтваuk_UA.UTF-8
dc.subjectкитайський олійний живописuk_UA.UTF-8
dc.subjectонлайн-навчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectпленерuk_UA.UTF-8
dc.subjectсамоосвітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectавтономія академіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectartistic and pedagogical activityuk_UA.UTF-8
dc.subjectcreativityuk_UA.UTF-8
dc.subjectteacher of fine artsuk_UA.UTF-8
dc.subjectChinese oil paintinguk_UA.UTF-8
dc.subjectonline learninguk_UA.UTF-8
dc.subjectplein airuk_UA.UTF-8
dc.subjectself-educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectautonomy of the academyuk_UA.UTF-8
dc.titleОРГАНІЗАЦІЯ ТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КНРuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeORGANIZATION OF THE CREATIVE PROCESS OF ART AND PEDAGOGICAL STUDENTS IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION OF THE PRCuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Лі Янь Стаття 3.pdf
Розмір:
958.75 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: