Проблеми переживання стресу спортсменами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Робота присвячена вивченню проблеми професійного стресу спортсменами. У роботі описано підходи до визначення поняття стрес, ознаки стресової напруги, причини та прояви професійного стресу осіб, які професійно займаються спортом. Також розглянуто шляхи та засоби саморегуляції емоційних станів. За допомогою комплексу діагностичних методик виявлено динаміку проявів окремих психічних станів після застосування досліджуваними психологічних рекомендацій щодо керування власними емоційними станами та для подолання негативних наслідків стресу. The research is devoted to the study of the problem of professional stress by athletes. The paper describes the approaches to defining the concept of stress, signs of stress, causes and manifestations of professional stress of people who play sports professionally. Ways and means of self-regulation of emotional states are also considered. With the help of a set of diagnostic techniques revealed the dynamics of manifestations of certain mental states after the application of psychological recommendations for the management of their own emotional states and to overcome the negative effects of stress.
Опис
Ключові слова
стрес, професійний стрес, стійкість до стресу, тривожність, stress, occupational stress, resistance to stress, anxiety
Цитування
Орел В. В. Проблеми переживання стресу спортсменами : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / В. В. Орел ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 75 с. : іл., табл.
Колекції