МІЖНАРОДНІ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

dc.contributor.authorМакєєв, С. Ю.
dc.date.accessioned2023-09-14T10:59:34Z
dc.date.available2023-09-14T10:59:34Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ статті представлений порівняльний аналіз міжнародних досліджень якості освіти TIMSS, PIRLS та PISA як інструментів моніторингу якості загальної середньої освіти. Розглянуто складники та показники міжнародних моніторингових досліджень TIMSS, PIRLS та PISA, освітні компоненти, що перевіряються, особливості проведення. Визначено, що дослідження проводяться на основі тестування та опитування репрезентативних вибірок учнів країн-учасниць і спрямовані на визначення рівня читацької (PIRLS, PISA), математичної (TIMSS, PISA) та природничо-наукової грамотності (TIMSS, PISA). Специфічною особливістю дослідження PISA є його компетентнісний характер – завдання стосуються реальних життєвих ситуацій, для вирішення яких необхідно не відтворювати набуті знання та навички, а вміти ефективно застосовувати їх у нових, нестандартних ситуаціях. Визначені тенденції розвитку моніторингових досліджень у світовій освітній практиці, які є актуальними для української системи освіти. Значну увагу приділено узагальненню світового досвіду проведення міжнародних досліджень, їх впливу на національні системи освіти, та з’ясуванню особливостей проведення досліджень якості освіти в Україні. Проаналізовано результати участі українських учнів у міжнародних дослідженнях TIMSS (2007 і 2011 рр.), та PISA (2018 р.). Середні бали українських учнів за всіма показниками були нижчими від середніх балів школярів розвинутих країн світу, але з тенденцією до покращення. Також в Україні значний відсоток учнів має нижчий за базовий рівень читацької, математичної та природничо-наукової грамотності та незначний відсоток тих, хто досяг найвищого рівня грамотності хоча б за одним з показників. Розглянуто вплив гендерного розподілу результатів та соціально-економічного статусу учнів на показники дослідження якості освіти. Визначено, що на сьогодні серед міжнародних досліджень якості освіти PISA є найпотужнішим і найвпливовішим інструментом вимірювання якості шкільної освіти та джерелом достовірних об’єктивних порівняльних даних про готовність учнів до успішного життя в сучасному світі. Наголошено на необхідності запозичення Україною світового досвіду для перегляду освітніх моделей та впровадження необхідних реформ в освітній сфері для компетенізації національної системи освіти та успішного проходження дослідження PISA-2022. The article presents a comparative analysis of international studies of education quality TIMSS, PIRLS and PISA as tools for general secondary education quality monitoring. Components and indicators of international monitoring studies TIMSS, PIRLS and PISA, tested educational components, features of carrying out are considered. Determined that the research is conducted on the basis of testing and surveying representative samples of students from participating countries and is aimed at determining the level of reading (PIRLS, PISA), math (TIMSS, PISA) and science literacy (TIMSS, PISA). A specific feature of PISA study is its competency character – tasks relate to real life situations, to solve which it is necessary not to reproduce the acquired knowledge and skills, but the ability to effectively apply them in new, unusual situations. Trends in development of monitoring studies in world educational practice which are actual for the Ukrainian education system are defined. Considerable attention is paid to the generalization of world experience in conducting international studies, their impact on national education systems, and clarifying the features of conducting research of education quality in Ukraine. Analyzed the participation of Ukrainian students in international studies TIMSS (2007 and 2011) and PISA (2018). The average scores of Ukrainian students were lower than the average scores of developed countries in all indicators, but with a tendency to improve. Also in Ukraine a significant percentage of students have lower than a basic level of reading, math and science literacy and a small percentage of those who have achieved the highest level of literacy in at least one of the indicators. Considered the influence of gender distribution of results and socio-economic status of students on indicators of education quality research. Today among international studies of education quality PISA is the most powerful and influential tool in measuring school education quality and a source of reliable, objective, comparative data on students' readiness for a successful life in modern world. Emphasis was placed on the need for Ukraine to learn from the world experience in revising educational models and implementing the necessary reforms in education field to implementation of competencies into the national education system and successfully pass PISA-2022 study.
dc.identifier.citationМакєєв С. Ю. Міжнародні системи моніторингу якості компетентнісно орієнтованої загальної середньої світи / С. Ю. Макєєв // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – Вип. 58. – С. 150–168.
dc.identifier.issn2312-1548 (Print)
dc.identifier.issn2312-8801 (Online)
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12452
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectмоніторинг якості освіти
dc.subjectміжнародні дослідження
dc.subjectкомпетентність
dc.subjectзагальна середня освіта
dc.subjectTIMSS
dc.subjectPIRLS
dc.subjectPISA
dc.subjecteducation quality monitoring
dc.subjectinternational studies
dc.subjectcompetency
dc.subjectgeneral secondary education
dc.titleМІЖНАРОДНІ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
dc.title.alternativeINTERNATIONAL QUALITY MONITORING SYSTEMS OF COMPETENCYORIENTED GENERAL SECONDARY EDUCATION
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Макєєв С. Ю. Міжнародні системи моніторингу.pdf
Розмір:
556.8 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: