Пізнаймо світ і мову. Тексти для вдосконалення пізнавальних та мовних компетентностей

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Основа
Анотація
Зазвичай для формування й удосконалення правописних компетентностей на уроках української мови вчителі обирають тексти україноцентричного спрямування, що важливо для становлення національного світогляду, патріотизму, плекання гордості за наші культурні надбання. Однак соціокультурна лінія у вивченні мови передбачає ширший контекст знань про довкілля, тим паче що в глобалізованому світі вагу має загальнокультурна компетентність людини, тобто наявність у її картині світу інформації про феномени різних національних та етнічних культур. Обычно для формирования и совершенствования правописания компетенций на уроках украинского языка учителя выбирают тексты украиноцентричного направления, что важно для становления национального мировоззрения, патриотизма, воспитание гордости за наши культурные достижения. Однако социокультурная линия в изучении языка предполагает более широкий контекст знаний об окружающей среде, тем более что в глобализированном мире вес имеет общекультурное компетентность человека, то есть наличие в ее картине мира информации о феноменах различных национальных и этнических культур. Usually, in order to form and improve spelling competencies in Ukrainian language lessons, teachers choose Ukrainian-centric texts, which is important for the formation of a national worldview, patriotism, and nurturing pride in our cultural heritage. However, the socio-cultural line in the study of language provides a broader context of knowledge about the environment, especially since in a globalized world, the general cultural competence of man, ie the presence in his picture of the world information about phenomena of different national and ethnic cultures.
Опис
Ключові слова
світова культура, українська мова, орфограми, пізнавальні компетентності, мовні компетентності, пунктограми, мировая культура, украинский язык, орфограммы, познавательные компетентности, языковые компетентности, пунктограммы, world culture, Ukrainian language, spellings, cognitive competencies, language competences, punctuation marks
Цитування
Маленко О. О. Пізнаймо світ і мову. Тексти для вдосконалення пізнавальних та мовних компетентностей / О. О. Маленко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2020. – № 13–15 (593–595). – С. 33–38.