ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОПІКУНА ЄВРОКЛУБУ З ВИХОВАНЦЯМИ В ПРАКТИЦІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університетімені Івана Франка, Гельветика
Анотація
У статті порушено актуальну проблему педагогічного процесу в євроклубі, який передбачає беззастережне визнання опікуном права старшокласника бути суб’єктом освітнього процесу, його рівноправним учасником, носієм волі, тому взаємодія куратора (опікуна) і старшокласників у євроклубі мусить мати суб’єкт-суб’єктний характер. Охарактеризовано дефініції «взаємодія», «педагогічна взаємодія». З’ясовано cутність суб’єкт-суб’єктних відносин, що полягає в міжособистісній педагогічній взаємодії, яка реалізує потребу старшокласника в залученні його до соціуму й культури суспільства на основі рівноправного партнерства з опікуном євроклубу, характеризує готовність суб’єктів взаємодії до взаєморозуміння та взаємоповаги в процесі спілкування. Акцентовано увагу на доцільності й виправданості використання в практиці євроклубу інтерактивних методів виховання. Зокрема, наголошено, що інтерактивні методи спрямовані на розвиток і вдосконалення виховного процесу, сприяють подоланню стереотипів у проведенні виховних заходів, виробленню новітніх підходів до розвитку креативних здібностей старшокласників. Зазначено, що формуванню комунікативних умінь сприяють міжнародні зустрічі та диспути, проєктна діяльність, сторітелінг; розвиток організаторських умінь старшокласників відбувається під час організації та проведення євроклубом ігор, квестів, ярмарків, виставок, творчих зустрічей з відомими людьми; рефлексивні вміння формуються під час проведення «круглих столів», тренінгів особистісного росту; мовленнєві вміння проявляються в дебатах, міжнародних проєктах, інтерактивних іграх, у виступах агітбригад. Доведено, що в діяльності євроклубу закладу загальної середньої освіти важливо організувати саме таку взаємодію учасників, за якої їхнє спілкування будується на принципах діалогу, а спільна діяльність – на принципах співробітництва. В статье раскрывается актуальная проблема педагогического процесса в евроклубе, который предусматривает безоговорочное признание опекуном права старшеклассника быть субъектом образовательного процесса, его равноправным участником, носителем воли, поэтому взаимодействие куратора (попечителя) и старшеклассников в евроклубе должен иметь субъект-субъектный характер. Охарактеризовано дефиниции «взаимодействие», «педагогическое взаимодействие». Выяснено, что сущность субъект-субъектных отношений, заключается в межличностном педагогическом взаимодействии, которая реализует потребность старшеклассника в привлечении его к социуму и культуре общества на основе равноправного партнерства с опекуном евроклуба, характеризует готовность субъектов взаимодействия к взаимопониманию и взаимоуважению в процессе общения. Акцентировано внимание на целесообразности и оправданности использования в практике евроклуба интерактивных методов воспитания. В частности, отмечено, что интерактивные методы направлены на развитие и совершенствование воспитательного процесса, способствуют преодолению стереотипов в проведении воспитательных мероприятий, выработке новых подходов к развитию креативных способностей старшеклассников. Указано, что формированию коммуникативных умений способствуют международные встречи и диспуты, проектная деятельность, сторителинг; развитие организаторских умений старшеклассников происходит во время организации и проведения евроклубом игр, квестов, ярмарок, выставок, творческих встреч с известными людьми; рефлексивные умения формируются при проведении «круглых столов», тренингов личностного роста; речевые умения проявляются в дебатах, международных проектах, интерактивных играх, в выступлениях агитбригад. Доказано, что в деятельности евроклуба заведения общего среднего образования важно организовать именно такое ​​взаимодействие участников, по которому их общение строится на принципах диалога, а совместная деятельность – на принципах сотрудничества. The article deals with the actual problem of the pedagogical process in the Euroclub, which provides for the unconditional recognition by the guardian of the right of the high school student to be the subject of the educational process, to be the equal participant, having own will, so the interaction of the curator (guardian) and senior pupils in the Euroclub should be based on a subject-subject relationships.The definitions of “interaction”, “pedagogical interaction” are characterized in the article. The essence of subject-subject relations, which consists in interpersonal pedagogical interaction, which realizes the need of high school senior for being involved in society and culture of society on the basis of equal partnership with the guardian of the Euroclub, characterizes the readiness of the subjects of mutual interaction in the process of communication.Emphasis is placed on the expediency and justification of the interactive education methods usage in the practice of the Euroclub. In particular, it is emphasized that interactive methods are aimed at the development and improvement of the educational process, contributing to overcoming stereotypes during educational activities, creation of innovative approaches to the development of creative abilities of high school students.It is stated that the formation of communication skills is facilitated by international meetings and debates, project activities, storytelling; development of organizing skills of high school students occurs during the organization and holding of Euroclub games, quests, fairs, exhibitions, creative meetings with famous people; reflexive skills are formed during roundtables, personal growth trainings; language skills are manifested in debates, international projects, interactive games, in speeches by agitating teams.It is proved that in the activities of the Euroclub of the General Secondary Education Institution it is important to organize the kind of interaction of the participants, whereby their communication is based on the principles of dialogue and joint activity – on the principles of cooperation.
Опис
Ключові слова
спілкування, суб’єкт-суб’єктні відносини, фасилітація, емпатійність, общение, субъект-субъектные отношения, фасилитация, эмпатийность, communication, subject-subject relations, facilitation, empathy
Цитування
Рогова Т. В. Проблеми педагогічної взаємодії опікуна євроклубу з вихованцями в практиці закладів загальної середньої освіти / Т. В. Рогова // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. – Дрогобич, 2020. – Вип. 27, т. 6. – С. 133–137.