МОТИВАЦІЯ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ ЗАСОБАМИ ВІЙСЬКОВО-ПРИКЛАДНИХ ВПРАВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджується можливість мотивування учнів до занять фізичним вихованням засобами військово-прикладних вправ. Важливість даної теми полягає в тому, що останнім часом з'являється дуже багато відволікаючих факторів та в умовах дефіциту вільного часу люди можуть не знаходити в собі сили та бажання займатися спортом або фізичною культурою, як в свою чергу є значною складовою здоров'я як людини зокрема, так і нації в цілому, бо учні шкіл є потенційним, а дорослі люди - наявним трудовим резервом Держави, функціонування якої цілком залежить від цих резервів та їх здоров'я і здатності до праці. Для підвищення зацікавленості людей до занять фізичним вихованням, в даній роботі пропонується застосовувати військово-прикладні вправи, так як вони несуть в собі уявлення про те, як людина зможе використати набуті вміння і навички в подальшому, а також сприяють підвищенню тих фізичних та морально-вольових якостей, які нині важко переоцінити. Засобами і методами дослідження виступає теоретичний аналіз літературних джерел, що досліджують дану тему, а також відповідної законодавчої бази, що регулює дану діяльність. Результатом даної роботи бачиться компіляція і систематизація знань, що стосуються теми фізичного виховання, мотивації в цілому та проблемі знаходження мотивів для занять фізичним вихованням, професійно-прикладної підготовки в цілому та військово-прикладної підготовки зокрема, а також її головного засобу - військово-прикладної вправи. The paper examines the possibility of motivating students to engage in physical education by means of military exercises. The importance of this topic lies in the fact that recently there are a lot of distracting factors, and in conditions of a shortage of free time, people may not find the strength and desire to engage in sports or physical culture, which in turn is a significant component of human health in particular, as well as the nation as a whole, because school students are a potential, and adults are an available labor reserve of the State, the functioning of which depends entirely on these reserves and their health and ability to work. In order to increase people's interest in physical education, this work proposes to use military exercises, as they contain an idea of how a person will be able to use the acquired skills and abilities in the future, and also contribute to increasing those physical and moralwilled qualities that are difficult to overestimate today. The means and methods of research are the theoretical analysis of literary sources investigating this topic, as well as the corresponding legislative framework that regulates this activity. The result of this work is the compilation and systematization of knowledge related to the topic of physical education, motivation in general and the problem of finding motives for engaging in physical education, vocational training in general and military training in particular, as well as its main means - military training.
Опис
Ключові слова
мотивація, фізичне виховання, професійно-прикладна підготовка, військово-прикладні вправи, motivation, physical education, vocational training, military-applied exercises
Цитування
Ступницький О. Мотивація до занять фізичним вихованням засобами військово-прикладних вправ / О. Ступницький // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. ст. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 177–184.