Дієслівна транспозиція як основа англомовної граматичної метафори

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Об’єктом цього дослідження виступають англомовні граматичні метафори, предметом – морфологічні особливості її утворення. Граматична метафора – це унікальний спосіб створення художньої образності, що полягає в навмисному переносі граматичної форми з одного виду відносин на інший у нетиповому для її основного значення оточенні. Виходячи з тези про те, що граматична метафора представлена на морфологічному рівні, її класифікація здійснюється на основі морфологічних категорій. The object of this study is English grammatical metaphors, the subject is morphological features of its formation. Grammatical metaphor is a unique way of creating artistic imagery, consisting in the intentional transfer of a grammatical form from one type of relation to another in an environment atypical for its basic meaning. Based on the thesis that grammatical metaphor is represented at the morphological level, its classification is based on morphological categories.
Опис
Ключові слова
дієслівна транспозиція, англомовна граматична метафора, лінгвістика, художній текст, конверсія, verb transposition, English grammatical metaphor, linguistics, artistic text, conversion
Цитування
Бєлова М. Дієслівна транспозиція як основа англомовної граматичної метафори / М. Бєлова, Л. Ажніна // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 141–143.